جدول پخش شبکه تماشا امروز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ + زمان پخش

درباره جدول پخش فیلم و سریال شبکه تماشا امروز شنبه ۲۶ اسفند ماه مطلبی را برای شما آورده ایم، با ما همراه باشید.

جدول پخش شبکه تماشا امروز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ + زمان پخش
صفحه اقتصاد -

این بخش از مطالب پایگاه خبری باغستان نیوز درباره جدول پخش فیلم و سریال شبکه تماشا امروز شنبه ۲۶ اسفند مطلبی را برای شما آورده ایم، با ما همراه باشید.

جدول پخش برنامه های شبکه تماشا امروز شنبه ۲۶ اسفند

 
 
ساعت شروع نام برنامه مدت
 
۰۰:۰۰
سرزمین مادری ۲ – قسمت آخر
رهی به زندان قصر می رود و در آنجا دوستان خود را می بیند از سویی دادخواست طلاق همسرش نیز …
۰۰:۵۲:۳۹
۰۱:۰۰
افسانه دونگ یی – بازپخش – قسمت ۳۳
ملکه جدید به قصر وارد می شود دونگ یی دختر یک استاد را برای پسرش در نظر دارد و سعی دارد تا …
۰۱:۳۲:۳۱
۰۲:۳۹
موسیقی تماشایی
 
۰۰:۰۸:۴۷
۰۲:۴۸
آنسوی قاب
 
۰۰:۰۹:۰۸
۰۳:۰۰
خانه کوچک – بازپخش – قسمت ۸۳
کشاورزان تصمیم دارند محصول گندم را کمتر از قیمت توافق شده به فروش نرسانند یکی از اهالی این قانون را نقض می کند و …
۰۰:۱۶:۴۲
۰۳:۱۸
ادامه خانه کوچک – بازپخش – قسمت ۸۳
کشاورزان تصمیم دارند محصول گندم را کمتر از قیمت توافق شده به فروش نرسانند یکی از اهالی این قانون را نقض می کند و …
۰۰:۳۰:۰۴
۰۴:۰۰
فرار از زندان – بازپخش – قسمت ۷۸
مایکل می خواهد هم لینکلن را نجات دهد و هم سارا را به همین خاطر با کیف خالی در محل قرار با ژنرال حاضر می شود و …
۰۰:۱۷:۴۶
۰۴:۱۸
ادامه فرار از زندان – بازپخش – قسمت ۷۸
مایکل می خواهد هم لینکلن را نجات دهد و هم سارا را به همین خاطر با کیف خالی در محل قرار با ژنرال حاضر می شود و …
۰۰:۲۲:۵۶
۰۵:۰۰
اهالی گلابز و تفنگ‌ها – بازپخش – قسمت ۴
افسر جدید مواد مخدر به منطقه گلابز آمد و محصولات خشخاشی که بیشتر از حد مجاز توسط کشاورزان کشت می شد مصادره کرد و …
۰۰:۲۰:۳۴
۰۵:۲۱
ادامه اهالی گلابز و تفنگ‌ها – بازپخش – قسمت ۴
افسر جدید مواد مخدر به منطقه گلابز آمد و محصولات خشخاشی که بیشتر از حد مجاز توسط کشاورزان کشت می شد مصادره کرد و …
۰۰:۲۳:۴۶
۰۵:۵۰
کارگر جنوبی
 
۰۰:۰۷:۰۳
۰۶:۰۲
هفت سر اژدها – قسمت ۳
دختر قاضی از پدرش خواست که رسیدگی به پرونده سلطان خان را به تاخیر بیندازد و قاضی که متوجه تبانی آنها شد این تقاضا را رد کرد …
۰۰:۱۷:۱۸
۰۶:۲۰
ادامه هفت سر اژدها – قسمت ۳
دختر قاضی از پدرش خواست که رسیدگی به پرونده سلطان خان را به تاخیر بیندازد و قاضی که متوجه تبانی آنها شد این تقاضا را رد کرد …
۰۰:۳۸:۲۵
۰۷:۰۱
افسانه دونگ یی – بازپخش – قسمت ۳۳
ملکه جدید به قصر وارد می شود دونگ یی دختر یک استاد را برای پسرش در نظر دارد و سعی دارد تا …
۰۰:۴۳:۲۱
۰۷:۴۸
ادامه افسانه دونگ یی – بازپخش – قسمت ۳۳
ملکه جدید به قصر وارد می شود دونگ یی دختر یک استاد را برای پسرش در نظر دارد و سعی دارد تا …
۰۰:۴۹:۱۰
۰۸:۴۰
آنسوی قاب
 
۰۰:۱۰:۱۳
۰۹:۰۰
خانه کوچک – بازپخش – قسمت ۸۳
کشاورزان تصمیم دارند محصول گندم را کمتر از قیمت توافق شده به فروش نرسانند یکی از اهالی این قانون را نقض می کند و …
۰۰:۱۶:۴۲
۰۹:۱۸
ادامه خانه کوچک – بازپخش – قسمت ۸۳
کشاورزان تصمیم دارند محصول گندم را کمتر از قیمت توافق شده به فروش نرسانند یکی از اهالی این قانون را نقض می کند و …
۰۰:۳۰:۰۴
۱۰:۰۰
فرار از زندان – بازپخش – قسمت ۷۸
مایکل می خواهد هم لینکلن را نجات دهد و هم سارا را به همین خاطر با کیف خالی در محل قرار با ژنرال حاضر می شود و …
۰۰:۱۷:۴۶
۱۰:۱۹
ادامه فرار از زندان – بازپخش – قسمت ۷۸
مایکل می خواهد هم لینکلن را نجات دهد و هم سارا را به همین خاطر با کیف خالی در محل قرار با ژنرال حاضر می شود و …
۰۰:۲۲:۵۶
۱۰:۴۲
تماشاگر
 
۰۰:۰۶:۳۸
۱۱:۰۰
اهالی گلابز و تفنگ‌ها – بازپخش – قسمت ۴
افسر جدید مواد مخدر به منطقه گلابز آمد و محصولات خشخاشی که بیشتر از حد مجاز توسط کشاورزان کشت می شد مصادره کرد و …
۰۰:۲۰:۳۴
۱۱:۲۲
ادامه اهالی گلابز و تفنگ‌ها – بازپخش – قسمت ۴
افسر جدید مواد مخدر به منطقه گلابز آمد و محصولات خشخاشی که بیشتر از حد مجاز توسط کشاورزان کشت می شد مصادره کرد و …
۰۰:۲۳:۴۶
۱۱:۵۵
هفت سر اژدها – بازپخش – قسمت ۳
دختر قاضی از پدرش خواست که رسیدگی به پرونده سلطان خان را به تاخیر بیندازد و قاضی که متوجه تبانی آنها شد این تقاضا را رد کرد …
۰۰:۱۷:۱۸
۱۲:۱۸
ادامه هفت سر اژدها – بازپخش – قسمت ۳
دختر قاضی از پدرش خواست که رسیدگی به پرونده سلطان خان را به تاخیر بیندازد و قاضی که متوجه تبانی آنها شد این تقاضا را رد کرد …
۰۰:۳۵:۰۵
۱۲:۵۳
سورملینا
 
۰۰:۰۵:۰۲
۱۳:۰۱
افسانه دونگ یی – بازپخش – قسمت ۳۳
ملکه جدید به قصر وارد می شود دونگ یی دختر یک استاد را برای پسرش در نظر دارد و سعی دارد تا …
۰۰:۴۳:۲۱
۱۳:۴۵
دارچین
 
۰۰:۰۵:۰۵
۱۳:۵۱
ادامه افسانه دونگ یی – بازپخش – قسمت ۳۳
ملکه جدید به قصر وارد می شود دونگ یی دختر یک استاد را برای پسرش در نظر دارد و سعی دارد تا …
۰۰:۴۹:۱۰
۱۴:۴۰
دارچین
 
۰۰:۰۵:۰۱
۱۴:۵۳
آگهی بازرگانی
 
۰۰:۰۵:۲۹
۱۵:۰۰
خانه کوچک – بازپخش – قسمت ۸۳
کشاورزان تصمیم دارند محصول گندم را کمتر از قیمت توافق شده به فروش نرسانند یکی از اهالی این قانون را نقض می کند و …
۰۰:۱۶:۴۲
۱۵:۱۸
ادامه خانه کوچک – بازپخش – قسمت ۸۳
کشاورزان تصمیم دارند محصول گندم را کمتر از قیمت توافق شده به فروش نرسانند یکی از اهالی این قانون را نقض می کند و …
۰۰:۳۰:۰۴
۱۵:۵۴
آگهی بازرگانی
 
۰۰:۰۵:۵۰
۱۶:۰۰
فرار از زندان – بازپخش – قسمت ۷۸
مایکل می خواهد هم لینکلن را نجات دهد و هم سارا را به همین خاطر با کیف خالی در محل قرار با ژنرال حاضر می شود و …
۰۰:۱۷:۴۶
۱۶:۱۹
ادامه فرار از زندان – بازپخش – قسمت ۷۸
مایکل می خواهد هم لینکلن را نجات دهد و هم سارا را به همین خاطر با کیف خالی در محل قرار با ژنرال حاضر می شود و …
۰۰:۲۲:۵۶
۱۶:۴۲
دارچین
 
۰۰:۰۵:۰۱
۱۶:۵۴
آگهی بازرگانی
 
۰۰:۰۵:۰۵
۱۷:۰۰
اهالی گلابز و تفنگ‌ها – بازپخش – قسمت ۴
افسر جدید مواد مخدر به منطقه گلابز آمد و محصولات خشخاشی که بیشتر از حد مجاز توسط کشاورزان کشت می شد مصادره کرد و …
۰۰:۲۰:۳۴
۱۷:۲۳
ادامه اهالی گلابز و تفنگ‌ها – بازپخش – قسمت ۴
افسر جدید مواد مخدر به منطقه گلابز آمد و محصولات خشخاشی که بیشتر از حد مجاز توسط کشاورزان کشت می شد مصادره کرد و …
۰۰:۲۳:۴۶
۱۷:۴۶
سورملینا
 
۰۰:۰۵:۰۲
۱۷:۵۵
آگهی بازرگانی
 
۰۰:۰۵:۴۱
۱۸:۰۱
زیرخاکی ۴ – قسمت ۴
فریبرز با یک کارمند میراث فرهنگی که قول استخدام بهش می دهد آشنا می شود. در صورتی که نه کارت پایان خدمت دارد و نه حضور در جبهه…
۰۰:۲۸:۴۴
۱۸:۳۶
ادامه زیرخاکی ۴ – قسمت ۴
فریبرز با یک کارمند میراث فرهنگی که قول استخدام بهش می دهد آشنا می شود. در صورتی که نه کارت پایان خدمت دارد و نه حضور در جبهه…
۰۰:۱۴:۰۶
۱۸:۵۰
دارچین
 
۰۰:۰۵:۰۱
۱۸:۵۵
آگهی بازرگانی
 
۰۰:۰۶:۰۴
۱۹:۰۲
افسانه دونگ یی – قسمت ۳۴
امپراطور می خواهد از مقام امپراطوری کنار رود و با دونگ یی در یک خانه خارج از قصر زندگی کند …
۰۰:۳۱:۱۰
۱۹:۳۳
دارچین
 
۰۰:۰۵:۰۵
۱۹:۳۸
آگهی بازرگانی
 
۰۰:۰۶:۰۱
۱۹:۴۴
ادامه افسانه دونگ یی – قسمت ۳۴
امپراطور می خواهد از مقام امپراطوری کنار رود و با دونگ یی در یک خانه خارج از قصر زندگی کند …
۰۰:۳۹:۲۲
۲۰:۲۴
دارچین
 
۰۰:۰۵:۰۵
۲۰:۳۲
آنسوی قاب
 
۰۰:۱۰:۰۳
۲۰:۵۳
آگهی بازرگانی
 
۰۰:۰۶:۱۰
۲۱:۰۰
خانه کوچک – قسمت ۸۴
مری احساس می کند که نوری در چشمانش دیده می شود پدرش او را به شهر نزد چشم پزشک برده و …
۰۰:۲۲:۵۳
۲۱:۲۵
ادامه خانه کوچک – قسمت ۸۴
مری احساس می کند که نوری در چشمانش دیده می شود پدرش او را به شهر نزد چشم پزشک برده و …
۰۰:۲۱:۵۳
۲۱:۵۳
آگهی بازرگانی
 
۰۰:۰۶:۰۴
۲۲:۰۰
فرار از زندان – قسمت ۷۹
بعد از کش و قوس فراوان با کمک سوکره و یک دوست دیگر مایکل تصمیم می گیرد سیلا را به کلرمن بدهد و او هم آن را به نماینده سازمان ملل داده و …
۰۰:۱۹:۴۲
۲۲:۱۹
آگهی بازرگانی
 
۰۰:۰۶:۰۴
۲۲:۲۵
ادامه فرار از زندان – قسمت ۷۹
بعد از کش و قوس فراوان با کمک سوکره و یک دوست دیگر مایکل تصمیم می گیرد سیلا را به کلرمن بدهد و او هم آن را به نماینده سازمان ملل داده و …
۰۰:۲۲:۵۰
۲۲:۴۸
سورملینا
 
۰۰:۰۵:۰۲
۲۳:۰۰
اهالی گلابز و تفنگ‌ها – قسمت ۵
آقای نانجی در آی سی یو بیمارستان بستری بود و گروه آتماران به آنجا حمله کردند و تیپو آتما را تهدید به مرگ کرد و با شلیک به طرفش او را زخمی کرد …
۰۰:۱۸:۴۱
۲۳:۲۱
ادامه اهالی گلابز و تفنگ‌ها – قسمت ۵
آقای نانجی در آی سی یو بیمارستان بستری بود و گروه آتماران به آنجا حمله کردند و تیپو آتما را تهدید به مرگ کرد و با شلیک به طرفش او را زخمی کرد …
۰۰:۲۱:۲۳
۲۳:۴۳
تله جادو
 
۰۰:۰۵:۳۵
۲۳:۵۲
نذر خانه
 
۰۰:۰۵:۲۱
آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان