بارداری تاسف بار زنان کوچک در یک روز در ایران ! + عکس

12 زن 13 تا 17 سال فقط در یک روز باردار بودند.

بارداری تاسف بار  زنان کوچک در یک روز در ایران ! + عکس
صفحه اقتصاد -

یک عکس از سامانه پزشکی درباره حاملگی زنان ایرانی منتشر شد ودر آن دختران بین 13 تا 17 سال در صف زایمان قرار داشتند.