مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

حداقل «حقوق» بازنشستگان مشخص شد

در این مطلب از صفحه اقتصاد به حداقل «حقوق» بازنشستگان پرداخته ایم با ما همراه باشید!

حداقل «حقوق» بازنشستگان مشخص شد
آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

 • بازنشسته تأمین اجتماعی

  حکم بازنشستگی بنده تغییر کرد چرا؟
  حکم سالانه بنده سال ها 1399، 1400، 1401 و 1402 به صورت غیر قانونی در اسفنده ماه سال 1402 تغییر کرده است چرا؟
  تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان مبلغ 13/080/714 ریال از حکم سال 1399 به صورت غیر قانونی کم کرده است.
  تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان مبلغ 4/260/261 ریال از حکم سال 1400 به صورت غیر قانونی کم کرده است چرا؟
  تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان مبلغ 5/879/161 ریال از حکم سال 1401 به صورت غیر قانونی کم کرده است چرا؟
  تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان مبلغ 2/365/784 ریال از حکم سال 1402 به صورت غیر قانونی کم کرده است چرا؟
  تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان از فیش حقوق بنده در اسفند ماه سال 1402 مبلغ 16/632/789 ریال به صورت غیرقانونی کم کرده است چرا؟
  تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان از فیش حقوق بنده در فروردین ماه سال 1403 مبلغ 16/632/789 ریال به صورت غیرقانونی کم کرده است چرا؟
  درخواست رسیدگی دارم.
  کد ملی : 1531439901
  کم کردن حقوق و مزایا بنده در حکم و فیش حقوق که بدون ‌رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این یک دزدی علنی و آشکار از حقوق و مزایا بنده توسط شعبه سبزدشت بهارستان و هم سازمان تامین اجتماعی بوده است

 • بازنشسته تأمین اجتماعی

  هر سال که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق ماده 96 قانون کار افزایش یافته است.
  سوال اینجاست این است که چرا شعبه مربوطه تامین اجتماعی به صورت غیر قانونی در اسفند ماه سال 1402 حقوق و مزایا بنده را در حکم سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 کم کرده است اعتراض هم می کنم و متأسفانه کسی هم جوابگو نیست چرا؟
  درخواست رسیدگی دارم.
  کد ملی: 1531439901

 • بازنشسته تأمین اجتماعی


  سازمان تامین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان جاده تهران ساوه مبلغ 16/632/789ریال در فیش حقوق اسنفد ماه سال 1402و فروردین ماه سال 1403به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کسر کردن چرا؟ و اعتراض هم می کنم متأسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیستند.
  کد ملی: 1531439901

  فیش مستمری اردیبهشت ماه 1402
  نوع پرداخت: تفاوت افزایش معوقه
  تفاوت افزايش مستمري 36,562,629 ریال و ملبغ 1/948/649 ریال در اسفند ماه سال 1402 به صورت غیر قانونی از فروردین الی اسفنده ماه کم کرده است.
  کمک هزينه عائله مندي 5,100,825
  کمک هزينه اولاد 3,169,005
  کمک به تامين معيشت 460,000
  کمک هزينه مسکن 350,000 ریال در اسفند ماه سال 1401 از فروردین الی اسفند ماه به صورت غیر قانونی است.
  حق سنوات 67,135 در اسفند ماه سال 1402 از فروردین الی اسفند به صورت غیر قانونی کم کرده است.
  خالص پرداختی: 44,973,498 (چهل و چهار میلیون و نهصد و هفتاد و سه هزار و چهارصد و نود و هشت) ریال
  فروردین الی اسفند ماه سال 1402 هر ماه به صورت غیر قانونی مبلغ 2/364/784 ریال از فیش حقوق بنده کم کرده است چرا؟
  این یک نوع دزدی علنی و آشکار توسط شعبه مربوطه و یا سازمان تامین اجتماعی از حقوق و مزایای بنده است.


 • بازنشسته تأمین اجتماعی


  کسر کردن مبلغ 16/632/789 ریال از حقوق و مزایا بنده در اسفند ماه سال 1402، فروردین و اردیبهشت ماه سال 1403 یک نوع دزدی علنی و آشکار از حقوق و مزایا بنده است.
  کد ملی: 1531439901

 • بازنشسته تأمین اجتماعی  تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان مبلغ 13/080/714 ریال از حکم سال 1399 به صورت غیر قانونی کم کرده است.
  تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان مبلغ 4/260/261 ریال از حکم سال 1400 به صورت غیر قانونی کم کرده است چرا؟
  تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان مبلغ 5/879/161 ریال از حکم سال 1401 به صورت غیر قانونی کم کرده است چرا؟
  تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان مبلغ 2/365/784 ریال از حکم سال 1402 به صورت غیر قانونی کم کرده است چرا؟
  تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان از فیش حقوق بنده در اسفند ماه سال 1402 مبلغ 16/632/789 ریال به صورت غیرقانونی کم کرده است چرا؟
  تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان از فیش حقوق بنده در فروردین ماه سال 1403 مبلغ 16/632/789 ریال به صورت غیرقانونی کم کرده است چرا؟
  شعبه تأمین اجتماعی سبزدشت بهارستان با کدام قانون و ماده، آئین نامه، بخشنامه، مجوز، حقوق و مزایا بنده از حکم سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 در اسفند ماه سال 1402 کم کرده است. اعتراض هم می کنم متأسفانه هیچ کسی هم جوابگو و پاسخگو نیستند چرا؟
  کد ملی: 1531439901

  فیش مستمری بهمن ماه مبلغ مستمري 194,290,8901402

  فیش مستمری اسفند ماه 1402
  مبلغ مستمري 192,342,241

  فیش مستمری اسفند ماه 1402
  مبلغ مستمري 14,310,821

  فیش مستمری فروردین ماه 1403
  مبلغ مستمري 14,310,821

  فیش مستمری اردیبهشت ماه 1403
  مبلغ مستمري 14,310,821

  فیش مستمری بهمن ماه 1402
  کمک هزينه مسکن 2,000,000 ریال
  حق سنوات 422,951 ریال

  فیش مستمری اسفند ماه 1402
  کمک هزينه مسکن 1,650,000ریال
  حق سنوات 355,816 ریال

  فیش مستمری فروردین ماه 1403
  کمک هزينه مسکن 1,650,000
  حق سنوات 355,816


 • ناشناس

  همه باید ۳۵ درصد بگیرند ان که حقوق بیشتری میگیره بیمه بیشتری پرداخت کرده اصلا این عدالت نیست وحق الناس است

 • بازنشسته تأمین اجتماعی

  و این در حالی است که افزایش حقوق، مزایا و سایر سطوح بنده در سال 1403 با 33 سال، 5 ماه و 6 روز مبلغ 59/942/636 ریال افزایش یافته است چرا؟

 • بازنشسته تأمین اجتماعی


  بیش از 45 سال از انقلاب اسلامی گذرد حق سنوات 422,951 ریال بوده است که متأسفانه در اسفند ماه سال 1402 سازمان تامین اجتماعی به صورت غیر قانونی مبلغ 67/135 ریال از فیش حقوق بنده کم کردن چرا؟
  و مبلغ 1/948/649 ریال هم از مستمری حقوق اسفند ماه 1402 به صورت غیر قانونی از حکم بنده کم کردن چرا؟
  و مبلغ 5/879/161 ریال از حکم سال 1401 کم کردن چرا؟
  و مبلغ 2/364/784 ریال از حکم سال 1402 کم کردن چرا؟
  از سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی دارم
  کد ملی 1531439901

 • بازنشسته تأمین اجتماعی

  جناب آقای میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی
  که بدون حکم و رأی دیوان عدالت اداری کم کردن حقوق و مزایا بنده را از حکم سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 در اسفند ماه سال 1402غیر قانونی است و هم دزدی علنی و آشکار از حقوق و مزایا بنده بوده است.
  سوال اینجاست که آیا شعبه تأمین اجتماعی مربوطه می تواند که بدون رأی کمیسیون، اداره کار و دیوان عدالت اداری حقوق و مزایا بازنشستگان را کم کند.

 • بازنشسته تأمین اجتماعی

  سازمان تامین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان جاده تهران ساوه هر سال به بهانه های مختلف از حقوق بنده مبالغ را کم می کند چرا؟
  اعتراض هم می کنم ولی متأسفانه توجه نمی کند.
  فیش مستمری مهر ماه 1401 متناسب ‌سازي 75% اعاده نسبت به زمان برقراري 152,717,508ریال از حقوق بنده کسر کردن چرا؟ شماره مستمری: 1001321591

 • بازنشسته تأمین اجتماعی

  کسر کردن مبلغ 16/632/789 ریال از حقوق و مزایا بنده در اسفند ماه سال 1402، فروردین و اردیبهشت ماه سال 1403 یک نوع دزدی علنی و آشکار از حقوق و مزایا بنده است.
  کد ملی: 1531439901

 • بازنشسته تأمین اجتماعی از نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه

  بنده بیش از ۵۰ روز است در مورد کم کردن حقوق و مزایا به صورت غیر قانونی و در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در حکم سالانه و سالها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که علیه شعبه مربوطه تامین اجتماعی در سامانه تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی شکایت کردم تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ کدملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱
  بازنشسته تأمین اجتماعی از نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه

 • ناشناس

  بدون ضامن ۱۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه بگیرید و باز هم۱۰۰ درصد فقط دروغ است.
  بدون ضامن ۱۰۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه بگیرید و باز هم۱۰۰ درصد فقط دروغ است.

 • ناشناس


  تورم ۸۰ درصد، افزایش مستمری بازنشستگان ۳۵ درصد/ فقط برای مزدبگیران پول نیست!

  تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۷

  ایلنا: افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد و ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح بدون امضای نمایندگان کارگری در شورایعالی کار به تصویب رسید؛ در ادامه، در روزهای ابتدای اردیبهشت، همین افزایش ناچیز بدون کم و زیاد برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال شد؛ به این ترتیب، دریافتی بازنشستگان حداقل‌بگیر، حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود.  حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی) با انتقاد از تصمیمات مزدی ۱۴۰۳ به ایلنا گفت: در دورانی که نیروی کار شاغل و بازنشسته در حد یک‌چهارم خط فقر که بالغ بر ۳۵ میلیون تومان است حقوق می‌گیرد، تصمیمات مزدیِ ۱۴۰۳ ضربه‌ای بر معیشت و زندگی آنان وارد کرد تا آنان را بیشتر به زیر خط فقر مطلق به عقب براند.  سقوط سنگین دستمزد

  این بازنشسته ادامه داد: تورم سال گذشته در روزهای برگزاری جلسات مزدی، ۵۳ درصد بود اما در نتیجه‌ی مذاکرات، حداقل دستمزد فقط ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. باید توجه داشته باشیم این تورم برای ۳۸۶ قلم کالا اندازه گیری می‌شود اما تورم زندگی واقعی مزدبگیران خیلی بیشتر از این حرف‌هاست چراکه مواد خوراکی تنها کالاهایی هستند که حقوق‌بگیران می‌توانند بخرند و تورم آن به اضافه‌ی درمان، بدون هیچ تردیدی بالای ۸۰ درصد است. شما حساب کنید تورم ۸۰ درصدی کجا، افزایش ۳۵.۳ درصدی مزد و مستمری کجا!  به گفته وی، با انباشت تورم دو رقمی در سال‌های اخیر، میزان ارزش پول ملی در طول ۴۵ سال، ۹۰۰۰ برابر کاهش یافته، یعنی قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۵۸ برابر قدرت خرید ۹ میلیون تومانِ امروز است.  غلامی افزود: ضمنا چون مزد و حقوق برای سال‌های متوالی منجمد شده، امروز حتی اگر دستمزد دقیقاً به اندازه‌ی تورم موجود سالیانه افزایش یابد، بازهم دردی از حقوق‌بگیران دوا نمی‌کند و موجب بهبود سطح معیشت نمی‌شود. در واقع اگر امروز افزایش حقوق‌ها ۵۰ درصد باشد، بازهم سطح زندگی‌مان کاهش می‌یابد، چون حقوق ۸ میلیون تومانی باید ۴ برابر شود یعنی به طور دقیق ۴۰۰ درصد افزایش یابد تا به سبد معیشت ۳۰ و چند میلیون تومانی برسد.  به اعتقاد غلامی، رویکرد وزارت کار در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ نسبت به تمام سال‌های اخیر بدتر بود و یک ضربه تاریخی به معیشت کارگران شاغل و بازنشسته وارد کرد.


  فقط برای مزدبگیران پول نیست!

  این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه «امسال قانون‌گریزی ابعاد تازه‌ای پیدا کرد» اضافه کرد: اینکه ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که شامل نیروی کار با احتساب خانواده‌هایشان است، به چه وضع دشواری در معیشت، تغذیه، درمان و مسکن دچار می‌شوند، گویا ارتباطی به دولتمردان ندارد. لازم به ذکر است که بخشی از ثروت کل کشور در اختیار نهادهایی است که حتی مالیات نمی‌دهند و از کنترل و حسابرسی دولت خارج هستند اما جیب کارگران و مزدبگیران هر سال خالی‌تر می‌شود، از یکسو دستمزد واقعی در شرایط تورمی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، با افزایش انواع مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده، بخش قابل توجهی از همین درآمد دوباره به جیبِ دولت برمی‌گردد.  به گفته غلامی، در حالیکه در سال جاری، بودجه بسیاری از نهادها از جمله صداوسیما افزایش یافته، مزد و حقوق واقعیِ مزدبگیران مسیر تنزل پیموده و وضع تامین اجتماعی به شرایط بغرنج رسیده است.


  قانون کار و قانون اساسی رعایت نشد

  این فعال صنفی در ادامه از استدلالاتِ غیرقانونی مقامات دولتی و وزارت کار برای دفاع از مصوبات مزدی ناعادلانه انتقاد می‌کند: «آقای وزیر کار با تفسیر سلیقه‌ای و برای اولین بار از اصل ۴۱ قانون کار، می‌خواهد وضع فعلی و مصوبه غیرقانونی مزد ۱۴۰۳ را موجه کند، در حالیکه طبق بند دوم همین ماده است که «حداقل مزد کارگران (و بازنشستگان) باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده تعداد متوسط را تامین نماید» ضمناً قانون کار در راستای قانون اساسی و با توجه به حفظ حقوق و کرامت انسانی باید بدون تنازل اجرا شده و هر قانونی که مخالف قانون اساسی باشد، بایستی توسط مقامات قضائی لغو شود».  غلامی به بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی که تاکیدی بر «پی ریزی اقتصاد صحیح جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت» است، اشاره می‌کند و می‌افزاید: رفتار مدیران دولت و برخوردشان با مزدبگیران، با برخی بندهای قانون اساسی تضاد و تناقض دارد؛ باید پرسید چرا دستگاه قضائی و همچنین دولت و مجلس که برای اجرای قانون اساسی سوگند یاد کرده‌اند، این اصول را به فراموشی سپرده‌اند و بایدهای قانون را زیر پا می‌گذارند؟  غلامی در پایان، راهکار را مطالبه‌گری کارگران شاغل و بازنشسته می‌داند؛ او می‌گوید: باید دادخواهی‌مان را به گوش مسئولان برسانیم؛ نباید در مقابل اجحاف مزدی و سرکوب حقوق صنفی خود بی‌تفاوت بمانیم.

 • بازنشسته تأمین اجتماعی

  با چه منطقی حقوق بازنشستگان فقط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؟

  قیمت تمامی کالاها و خدمات دولت به مردم از سال گذشته تا امسال ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش داشته و به تازگی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی نیز حدود ۴۰درصد افزایش یافته است، در چنین شرایطی و با توجه به نرخ بالای تورم و گرانی‌های لجام گسیخته در کشور افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان که متأسفانه هنور هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، برچه اساس و منطقی تعیین و محاسبه شده است؟ کرایه خانه‌ای که سال گذشته ۲ میلیون تومان بوده حالا چرا به ۴ میلیون افزایش یافته است؟ چرا با روح و روان بازنشستگانی که حداقل حقوق را می‌گیرند و بعد از ۳۰ سال خدمت نمی‌توانند حق و حقوق خود را دریافت کنند، این گونه بازی می‌شود؟ آیا مسئول و مدیری در شرایط فعلی با حقوق‌های ۸ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه می‌تواند روزگار بگذراند؟

  بازنشسته تأمین اجتماعی

 • بازنشسته تامین اجتماعی

  و این در حالی است که بنده از بهمن ماه سال 1400 تاکنون بیش از 999 هزار بار در مورد پرداخت نکردن وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن توسط مسئولین بانک ها در رسانه های شکایت و اعتراض کرده ام ولی متاسفانه هیچ کسی هم بررسی و رسیدگی نکرده است چرا؟ و متاسفانه در این مدت 22 ماه و 6 روز کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟ بازنشسته تامین اجتماعی

 • ناشناس

  پرداخت 11 وام قرض‌الحسنه به کارمندان یک بانک ثابت کرد که 100 درصد فقط به خاطر بی قانونی در کشور بوده است

  و این در حالی است که بنده بازنشسته تامین اجتماعی هستم از بهمن ماه سال 1400 تاکنون در مورد پرداخت نکردن وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن توسط بانک ها گلستان و نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه بیش از هزار بار اعتراض کردم ولی متأسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است.

  و دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس هم سکوت کرده اند چرا؟

  كاربر محترم نظر شما دريافت شد و تا ساعتی دیگر قابل مشاهده خواهد بود.

 • ناشناس

  وام 100 الی 600 میلیونی مسکن، چه کسانی دریافت می کنند؟ تنها فقط پولداران و سرمایه داران!

  تسهیلات جدید مسکن به چه کسانی تعلق می گیرد؟ تنها فقط به پولداران و سرمایه داران!

 • ناشناس

  تورم واقعی،بالای 60 درصد بوده. سوال اینجاست که پس چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 22 درصد افزایش یافته است.

 • بازنشسته تامین اجتماعی


  حقوق و سایر مزایا بنده با سابقه 31 سال پرداخت حق بیمه مبلغ 38،997،458 ریال اضافه شده است چرا؟

 • ناشناس


  ۱۲:۰۴۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
  و این در حالی است که بنده از بهمن ماه سال 1400 تاکنون بیش از 999 هزار بار در مورد پرداخت نکردن وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن توسط مسئولین بانک ها در رسانه های شکایت و اعتراض کرده ام ولی متاسفانه هیچ کسی هم بررسی و رسیدگی نکرده است چرا؟ و متاسفانه در این مدت 28 ماه و 21 روز کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟ بازنشسته تامین اجتماعی • ناشناس

  افزایش 22 درصدی حقوق مورد پذیرش بازنشستگان تامین اجتماعی نیست حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه 1403 باید 50 درصد افزایش یابد چون برای کارمندان در بودجه 1403 افزایش 40 درصدی حقوق بوده است.

 • بازنشسته تأمین اجتماعی


  هر سال که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق ماده 96 قانون کار افزایش یافته است.

  سوال بنده این است که چرا شعبه مربوطه تامین اجتماعی به صورت غیر قانونی در اسفند ماه سال 1402 حقوق و مزایا بنده را در حکم سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 کم کرده است اعتراض هم می کنم و متأسفانه کسی هم جوابگو نیست چرا؟

  درخواست رسیدگی دارم.

  کد ملی: 1531439901


 • بازنشسته تأمین اجتماعی


  جناب آقای میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی
  که بدون حکم و رأی دیوان عدالت اداری کم کردن حقوق و مزایا بنده را از حکم سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 در اسفند ماه سال 1402غیر قانونی است و هم دزدی علنی و آشکار از حقوق و مزایا بنده بوده است.
  سوال اینجاست که آیا شعبه تأمین اجتماعی مربوطه می تواند که بدون رأی کمیسیون، اداره کار و دیوان عدالت اداری حقوق و مزایا بازنشستگان را کم کند.
  کد ملی: 1531439901


 • بازنشسته تأمین اجتماعی

  و این در حالی است که افزایش حقوق، مزایا و سایر سطوح بنده در سال 1403 با 33 سال، 5 ماه و 6 روز مبلغ 59/942/636 ریال افزایش یافته است چرا؟

 • ناشناس


  افزایش 60 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در 1403 / حداقل کف حقوق اعلام شد
  به گزارش ساناپرس؛ افزایش 60 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در 1403 / حداقل کف حقوق اعلام شد

  میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 بیان کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد تعیین شد، البته بازنشستگان علاوه بر ۲۰ درصد، شامل ۴۰ درصد اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان براساس برنامه هفتم توسعه هم می‌شوند.
  عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 از مصوبه این کمیسیون درباره افزایش 20 درصدی حقوق شاغلان در سال آینده خبر داد و گفت: سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال آینده ۱۲ میلیون تومان تعیین شد.

  بر اساس منابع مصوب لایحه بودجه ۱۴۰۳ میانگین رشد حقوق کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود.

  حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه وارد بخش حقوق شاغلان و بازنشستگان شد. براین اساس کمیسیون تصویب کرد که میزان افزایش حقوق شاغلان( کارکنان دولت) در سال آینده ۲۰ درصد باشد که در لایحه دولت این میزان ۱۸ درصد آمده بود.

  وی بیان کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد تعیین شد، البته بازنشستگان علاوه بر ۲۰ درصد، شامل ۴۰ درصد اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان براساس برنامه هفتم توسعه هم می‌شوند.

  میرتاج‌الدینی افزود: همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شد.

  این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۱۰ میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون تومان باشد.

  میرتاج‌الدینی یادآور شد: این موارد به عنوان مصوبه کمیسیون تلفیق است و در صورت تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان اجرا خواهد شد.

  جزییات افزایش حقوق بازنشستگان در 1403
  یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی از صدور مجوز اولیه ترمیم حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست خبر داد.
  ۱-افزایش حقوق سال آینده ۲۰درصد قطعی قابل ذکر است پیشنهاد دولت متوسط ۱۸درصد بود.

  ۲-معافیت حقوق‌های زیر ۱۲میلیون از مالیات

  ۳-حداقل حقوق ۱۰میلیون است.

  مهدی عیسی زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با پیگیری های فراکسیون بازنشستگان و حمایت کمیسیون تلفیق از این میزان اعتبار ۷۰ همت بابت همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و ۱۷۰ همت برای بازنشستگان تامین اجتماعی در سال آینده است.

  حجم بدهی دولت بابت مطالبات کل بازنشستگان کشور متفاوت است و همچنان پرداخت دیون دولت صفر نشده است لذا باپیگیری مجلس هرسال در بودجه سنواتی بخشی از دیون مزبور بابت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی لحاظ میشودتا درجهت بهبود معیشت بازنشستگان هزینه شود. با توجه مطالبات انباشته شده بازنشستگان، دولت می‌تواند برای بهبود معیشت بازنشستگان با پرداخت وام های کم بهره تا حدی در جبران و حل مشکلات آنان اقدام کند.

  حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه میزان « افزایش حقوق و دستمزد» در سال آینده ،گفت:کمیسیون در جلسه صبح امروز خود با افزایش حقوق 20 درصدی شاغلین کشوری و لشکری موافقت کرد. این در حالی است که دولت در این بخش 18 درصد را پیش بینی کرده بود.

  نماینده مردم «همدان و فامنین» در مجلس با بیان اینکه کمیسیون براساس مصوبه خود حداقل سقف حقوق را 10 و سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده را 12 میلیون تومان در نظر گرفت، ادامه داد: از سویی دیگر وقتی ما معافیت مالیاتی حقوق را از 8 میلیون به 12 میلیون افزایش می دهیم این بدین معناست که حقوق های پایین مشمول یک افزایش چند درصدی هم خواهند شد.

  رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه تعیین و پلکانی کردن سقف مالیاتی حقوق ادامه داد:سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده 12 میلیون تومان در نظر گرفته شد بنابراین کمیسیون مصوب کرد؛ مازاد بر سقف 12 میلیون تومان تا سقف 16.5میلیون تومان،10 درصد. از 16.5 میلیون تومان تا 27 میلیون تومان، 15 درصد. از 27 میلیون تومان تا 40 میلیون تومان،20 درصد و از 40 میلیون تومان به بالا 30 درصد مالیات دریافت شود.

  حاجی بابایی متذکر شد؛ بنابراین 20 درصد افزایش حقوق برای همه شاغلین با رعایت عدالت در اخذ مالیات پلکانی انجام پذیرفته است.

  رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با اشاره به مصوبه کمیسیون در زمینه حداقل حقوق بازنشستگان تاکید کرد: کمیسیون حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده را 9 میلیون تومان تعیین کرد و این یعنی 90 درصد حقوقی که برای شاغلین با حقوق کم در نظر گرفته خواهد شد.

  حاجی بابایی با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ،گفت:کمیسیون مصوب کرد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال آینده باید با لحاظ 90 درصد شاغلین متناظر بوده و 40 درصد از بابت این مابه التفاوت حقوق در سال 1403 عملیاتی شود. به عنوان مثال کارمندی 10 میلیون دریافتی داشته و با لحاظ 20 درصد افزایش حقوق، حقوقش به 12 میلیون تومان رسیده است،بنابراین وقتی فاصله حقوق شاغل با بازنشسته به عنوان مثال 3 میلیون تومان باشد، 40 درصد از این 3 میلیون تومان را در سال 1403، 30 درصد از آن در سال 1404 و 30 درصد دیگر را در سال 1405 دریافت خواهد کرد. از این رو 20 درصد افزایش حقوق بازنشستگان با درنظر گرفتن این شرایط، لحاظ می شود.

 • بازنشسته تأمین اجتماعی


  اعتراض در مورد تغییر صدور حکم بازنشستگی سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 در اسفند ماه سال 1402 به صورت غیر قانونی تغییر کردن چرا؟
  حکم سال 1399 مبلغ 63،163،136 ریال
  حکم سال 1400 مبلغ 114،556،927 ریال
  حکم سال1401 مبلغ 161،185،006 ریال
  حکم سال 1402 مبلغ 210،407،977 ریال
  درخواست رسیدگی دارم.
  کد ملی: 1531439901 • بازنشسته تأمین اجتماعی


  فیش مستمری بهمن ماه 1402
  خالص پرداختی: 208,859,484 (دویست و هشت میلیون و هشتصد و پنجاه و نه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار) ریال

  فیش مستمری اسفند ماه 1402
  خالص پرداختی: 192,226,695 (یكصد و نود و دو میلیون و دویست و بیست و شش هزار و ششصد و نود و پنج) ریال

  فیش مستمری فروردین ماه 1403
  خالص پرداختی: 192,226,695 (یكصد و نود و دو میلیون و دویست و بیست و شش هزار و ششصد و نود و پنج) ریال

  از اسفند ماه 1402 تاکنون به صورت غیر قانونی مبلغ 16،632،789 ریال از حقوق و سایر مزایا بنده را از فیش حقوق کم کردن چرا؟

  درخواست رسیدگی دارم.
  کد ملی: 1531439901 • ناشناس

  احکام حقوقی 1403 بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اعلام شد

  جزییاتی از احکام حقوقی ۱۴۰۳ بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد.

  براساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1403، مستمری موضوع ماده 96 قانون تامین‌ اجتماعی قابل پرداخت از ابتدای سال برای تمامی مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین‌ اجتماعی که تا پایان سال 1402 برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری و کمتر از آن، به میزان ‌%35 و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان 22% به‌علاوه مبلغ ثابت 6,900,780 ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال 1402 افزایش می‌یابد.

  همچنین مبلغ حداقل مستمری در سال 1403؛ بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (111) قانون تامین‌ اجتماعی از تاریخ اول فروردین ماه امسال ماهیانه مبلغ 71,661,840 ریال تعیین می‌شود.

  طبق این بخشنامه ابلاغی مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386، بند (47) قانون بودجه سال 1388، بند (17) قانون بودجه سال 1389، بند (91) قانون بودجه سال 1390 و بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین‌ اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند، مشمولین بند (ج) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مشمولین جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تامین اجتماعی، مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب 1376)، مستمری‌بگیران ازکارافتاده ‌جزئی، با توجه به مقررات و ضوابط قانونی از شمول بند (1) خارج و افزایش مستمری آنان صرفا به میزان 35 درصد است.

  در این بخشنامه میزان کمک‌های جنبی، به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه (اصلی و ارفاقی) آن‌دسته از مستمری‌بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (5) با موضوع مزایای جنبی مستمری‌بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره 11580‌/99‌/1000 مورخ 06‌/12‌/1399 در حال پرداخت است، در سال 1403 به میزان 5,000 (پنج هزار) ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر 20 سال افزایش می‌یابد.

  در زمینه کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه اولاد و کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند در سال 1403 برای کمک‌هزینه عائله‌مندی مستمری‌بگیران دارای حداکثر 2 فرزند 14 میلیون و 4 هزار و 100 ریال، کمک‌هزینه عائله‌مندی مستمری‌بگیران دارای 3 فرزند و بیشتر 18 میلیون و 205 هزار و 330 ریال، کمک‌هزینه اولاد تا 2 فرزند 8 میلیون و 595 هزار و 620 ریال، کمک‌هزینه اولاد برای فرزند سوم و بیشتر یازده میلیون و 174 هزار و 306 ریال، کمک‌هزینه همسر متکفل‌فرزند پرونده‌های بازماندگان دارای حداکثر 2 فرزند 14 میلیون و 4 هزار و 100 ریال، کمک‌هزینه همسر متکفل‌فرزند پرونده‌های بازماندگان دارای 3 فرزند و بیشتر 18 میلیون و 205 هزار و 330 ریال پرداخت می شود.

  همچنین میزان کمک‌هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌ کلی و بازماندگان به مبلغ 2،700،000 ریال در ماه تعیین شده است و میزان کمک‌ به تامین معیشت مستمری‌بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ 4 میلیون ریال در ماه تعیین شده است.

 • حرف دل همه بازنشستگان تامین اجتماعی

  متأسفانه از سال 1357 تاکنون قانون حمایت از حقوق و مزایا بازنشستگان تأمین اجتماعی به درستی اجرا نشده است چرا؟!
  حرف دل همه بازنشستگان تامین اجتماعی

نظرسنجی

کدام یک از کاندیداهای زیر در انتخابات ریاست جمهوری رای می آورند؟

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
  اخبار از پلیکان
  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان