حقوق کارگران ۱۴۰۳ بر اساس ۳۰ سال سابقه کار

در این خبر به توضیحاتی درباره حقوق کارگران ۱۴۰۳ بر اساس ۳۰ سال سابقه کار پرداخته شده است.

حقوق کارگران ۱۴۰۳ بر اساس ۳۰ سال سابقه کار
صفحه اقتصاد -

برای محاسبه حقوق کارگر در سال ۱۴۰۳ که پایه سنوات نیز جزئی از حقوق وی خواهد بود باید اطلاعات زیر را در دست داشته باشیم:

تاریخ استخدام کارگر در کارگاه

نوع قرارداد کار (موقت یا دائم)

آیا کارگر با قرارداد کار موقت قبل از سال ۱۳۹۱ در اتمام قراردادهای کار موقت سنوات خود را دریافت کرده است یا نه؟

بخشنامه های مزد تمام سال هایی که کارگر در آن مشغول به کار بوده است.

با توجه به اطلاعات فوق باید از ابتدای استخدام کارگر مزد و پایه سنوات کارگر را محاسبه کنیم تا به سال جاری برسیم.

به دست آوردن پایه سنوات تجمیعی نیاز به محاسبات سال به سال آن از ابتدای استخدام تا سال جاری و روز جاری است.

درجدولی به عنوان جدول تصاعدی مزد ۳۰ ساله محاسبات پایه سنوات تجمیعی برای ۳۰ سال گذشته انجام شده است. مبالغ این جدول برای کارگران فاقد طبقه بندی مشاغل و یا گروه یک طبقه بندی مشاغل حداقلی بگیر قابل استفاده است.

جدول تصاعدی مزد ۱۴۰۳ چیست و حاوی چه اطلاعاتی است؟

ستون سمت چپ در جدول تصاعدی ۱۴۰۳ مشخص کننده سالی است که قرار است مبلغ پایه سنوات کارگر در آن سال محاسبه شود. سطر بالای جدول تصاعدی مزد ۱۴۰۲ نیز سالی است که کارگر در آن سال استخدام شده است.

جدول تصاعدی مزد روزانه ۱۴۰۳:

از بخشنامه مزد سال ۹۲ نحوه محاسبه پایه سنوات به بعد تغییر یافت. کارگرانی که قبل از سال ۹۱ طی قراردادهای کار کتبی مدت موقت مشغول به کار بوده‌اند و سنوات اتمام هر قرارداد کار تسویه شده باشد مشمول دریافت پایه سنوات از ابتدای سال ۹۱ به بعد هستند. کارگران با قرارداد کار دائم و یا مدت موقت که سنوات خود را تسویه نکرده باشند از ابتدای استخدام مشمول دریافت پایه سنوات تجمیعی هستند.

توضیحات جدول مزد ۳۰ ساله و یک مثال:

این جدول تصاعدی مزد، مشتمل بر دو ستون عمودی و افقی به شرح زیر است:

۱- ستون افقی که در پایین قرار دارد، نشان‌دهنده سال شروع به کار کارگر است.

۲- ستون عمودی که در سمت چپ قرار دارد، سال‌هایی است که شما می‌خواهید دستمزد آن سال کارگر را بدانید.

برای استفاده از این جدول، ستون عمودی سال شروع کار کارگر را دنبال کرده و ستون افقی سالی که میخواهیم مزد آن سال را بیابیم نیز دنبال نموده و نقطه تلاقی دو ستون برابر است با مزد روزانه کارگر با احتساب پایه سنوات سالیانه گروه یک (حداقل بگیر).

یک مثال: کارگری که در سال ۷۶ (۷۶/۱/۱) شروع به کار نموده است مزد روزانه وی با احتساب پایه سنوات گروه یک در سال ۸۷ برابر است با ۷۶/۸۰۴ ریال.

همچنین کارگری که در سال ۸۵ (۸۵/۱/۱) شروع به کار نموده است مزد روزانه وی با احتساب پایه سنواتی سالهای گذشته در سال ۹۹ برابر است با ۱.۱۷۰.۹۹۷ ریال.

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (تفصیلی)

سایر سطوح مزدی: افزایش ۲۲ درصدی + (۶.۹۰۰.۷۸۰ ریال ماهانه)

میزان معافیت مالیاتی حقوق سالانه مبلغ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهانه مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرح ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی) ۳۲۵.۸۸۴ ۳۲۵.۸۸۴
حقوق پایه (روزانه) ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۲.۳۸۸.۷۲۸
حقوق پایه (ماهانه) ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ۷۴.۰۵۰.۵۶۸
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۰ ۰
حق اولاد برای هر فرزند ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۱۶۶.۱۸۴
حق عائله‌مندی- افراد متأهل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
حق بیمه سهم کارگر ۶.۶۲۶.۳۲۹ ۶.۷۹۳.۵۴۰
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ ۹۰.۲۵۷.۰۲۸
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ ۹۵.۲۵۷.۰۲۸
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۴۵۶.۲۳۷ ۴۵۶.۲۳۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۴۰۵.۰۵۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ ۱۱.۱۰۷.۵۸۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) ۱۶.۱۲۳.۹۱۴ ۱۶.۶۶۱.۳۷۸

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرح ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی) ۳۲۵.۸۸۴ ۳۲۵.۸۸۴
حقوق پایه (روزانه) ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۲.۳۸۸.۷۲۸
حقوق پایه (ماهانه) ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ۷۴.۰۵۰.۵۶۸
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد برای هر فرزند ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۱۶۶.۱۸۴
حق عائله‌مندی- افراد متأهل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
حق بیمه سهم کارگر ۶.۶۲۶.۳۲۹ ۶.۷۹۳.۵۴۰
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ ۹۲.۲۷۵.۱۲۸
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۹۴.۹۸۸.۵۱۱ ۹۷.۲۷۵.۱۲۸
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵ ۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹ ۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۴۶۹.۶۰۷ ۴۶۹.۶۰۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) ۷.۳۷۶.۱۸۴ ۷.۶۲۲.۰۵۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) ۱۱.۰۶۴.۲۷۶ ۱۱.۴۳۳.۰۸۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) ۱۶.۵۹۶.۴۱۴ ۱۷.۱۴۹.۶۲۸

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (خلاصه)

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
۱ حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روزه) ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۷۱.۶۶۱.۸۴۰
۲ بن کارگری ۴۶۶.۶۶۶ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۳ حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق عائله مندی   ۵.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد (برای هر فرزند) ۲۳۸.۸۷۲ ۷.۱۶۶.۱۸۴
۶ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰

سایر سطوح مزدی

                                     درصد افزایش نسبت به سال قبل: ۲۲ درصد
۱ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه ۲۳۰.۰۲۶ ۶.۹۰۰.۷۸۰
۲ پایه سنوات ۷۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۳ بن کارگری ۴۶۶.۶۶۶ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق عائله مندی   ۵.۰۰۰.۰۰۰
۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۲۳۸.۸۷۲ ۷.۱۶۶.۱۸۴
بر این اساس، دریافتی یک کارگر با خانوار ۳.۳ نفری از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید.
 

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ به همراه مقایسه با سال 1402

برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1403 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1403 را در جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص کرده‌ایم.

اقلام حقوق سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) سال 1403 (بر مبنای ریال)
 
حداقل دستمزد روزانه 1,769,428 2,388,728
حداقل دستمزد ماهانه 53,082,840 71,661,840
مزد هر ساعت کاری 241,286 325,888
مزد هر ساعت اضافه کاری 337,800 469.607
حق مسکن 9,000,000 9,000,000
بن خواربار 11,000,000 14,000,000
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) 2,100,000 2,100,000
حق اولاد (یک فرزند) 5,308,284 7,166,184
حق اولاد (دو فرزند) 10,616,568 14,332,368
حق تاهل 5,000,000
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) 73,082,840 99,661,840
حداقل حقوق با یک فرزند 80,491,124 108,928,024
حداقل حقوق با دو فرزند 85,799,408 116,094,208

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

 • پیمان

  با عرض سلام و تبریک سال نو
  بنده ۲۲ سال خدمت دارم هنوز برای ما گروه مشاغل تعیین نشده لطفا راهنمایی فرمایید چکار باید کرد

 • رحمن بلخاری

  سلام خدا شاهده اگه کسی بفهم اینهاچی میگن

  • سعید

   اینا هم اینو میخان که کسی نفهمه چی به چیه دیگه😂😂😂

   قرار شده بدونم اینچیزارو که همشون باید استعفا بدن

 • ناشناس

  بیچاره کارگر

 • بهمن تبریز

  سلام بنده 29سال سابقه کار دارم میخام بدونم پایه حقوق من چند باید میشد

  • سارا

   باسلام؛
   بنده 18 سال سابقه کاری، خانم و متاهل هستم با یک فرزند لطف میفرمائید براساس سابقه کاری ریز دریافتی رو بفرمائید

 • ناشناس

  متاسفانه کسی دلش به حال کارگر نمی سوزه خیلی دردداره بااین تورم خدانیامرزه کسی راکه کارگررادرک نکنه

  • ابراهیم

   سلام به خدا هیچ کس دلش به کارگر نمی‌سوزه ،حرف حرف کارفرما هست ش،الان جایی که من کار میکنم، باید سختی کار و زيان آور تعلق بگیرد، کارفرما رشوه داده میگن به شما تعلق نمیگیره. هر کسی هم بره دنبال سختی کار، از شرکت اخراج میکنن، خدا خودش باید به ما رحم کنه

 • ناشناس

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟فقط کارگر که داره چرخ مملکت رو میچرخونه.وهزاران سوال بی جواب

  • غیاثی

   اگر کارفرما نباشه ، کاری برای کارگر وجود نداره . پس فقط کارگر مهم نیست . کارفرما هم که تمام سرمایه زندگیش گذاشته وسط هم مهمه

   • مسعود

    شما معلومه کارفرما هستید غیاثی جان

   • مسعود

    دوستان.... ما یه کشوری هستیم که اگه کارگر و کشاورز نباشه کلا چرخ محرک این کشور از کار میافته.... که طبق آمار هر خانواده که زیر 20 میلیون بگیره زیر خط فقیر هستند و حالا ما با این وجود الآن یه کشور ثروتمند چون بینهایت معدن طبیعی داریم ولی فقیر هستیم چون نمیذارن ازشون استفاده کنیم...و بجای اینکه کارفرمایان بیان و به کارگران پول خوب بدهند تا کارگر هم با جون و دل براش کار کنه از قانون دوم کارگری استفاده میکنند ( یعنی کارگر رو همیشه محتاج خودت کن و هیچ وقت حقوق کامل رو بهش نده). با تشکر از شما که وقت گذاشتید و این مطلب رو خوندید🙏🏻🙏🏻🙏🏻

   • سلامی

    اکثرکارفرماهاحق کارگررومیخورن،زحمتوکارگرمیکشه کارفرماسرمایه دارمیشه

 • ناشناس

  ای کاش در کنارش نرخ تورم 30 ساله رو میکشیدی تا کارگر بدبخت بهتر متوجه بشه چه بلایی سرش اومده .
  یه جورایی برده داری مدرن هست

 • مهدی

  ایاتا به این سال که دارید کارمیکنیددیده اید یک نفر از حقوق کارگردفاع کنه که اجراشودیایک قانون باشه که نفع کارگردر ان باشه !باباحقوق ماراهم بدون نماینده کارگرتایین کردن!مالیات حقوقت راحساب کن بیست درصدبه حقوقت اضافه نشده دنبال چی هستید شما

 • ناشناس

  با عرض سلام و ادب . آیا مشخص که حقوق بازنشسته تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ چقدر افزایش خواهد یافت؟

 • ناشناس

  شما همین مقداردرصد که سکه افزایش پیداکرده تا امروز حقوق ها رو هم افزایش دهید درسال ۷۳ سکه تمام ۲۰ هزارتومان بوده ومن با حقوقم ۱۱عدد سکه می‌توانستم بخرم الان باچند ماه حقوقم میتوانم یک سکه بخرم

 • مستمریبگیر بازنشسته

  اینها هرچی به نفع خودشون هست میگن دل به حال بازنشستها نمیسوزونن هرچی توی گوگل هست چرت پرت

 • ناشناس

  مشکل از خودمون هست که عادتشون دادیم. وقتی نیروهای کار مهاجرت کنند حداقل زندگی بهتری خواهند داشت. بزنین بیرون از جایی که ارزشی برای دستمزد قائل نیستند. مهم نیست. اعتصاب کنید. مگر اینکه خود کارفرما شعور داشته و حقوق درست بده

 • سید حسین عرفانی اصغری

  سلام. بر پدرومادر شون لعنت که همچین اولادی رو بدنیا آوردن. کسایی که اینقدر کارگر رو نادیده میگیرند. اگرحقوق کارگر درست بشه.خودبخود فساد هم کم میشه.یک کارگر چند سال باید کار کنه. تشکیل زندگی بده.20 سال کار کنه. تازه میتونه. یک زن بیوه بگیره. نه دختر خونه

 • علی

  چرا برای بازنشستگان تامین اجتماعی کارگری و شاغلین افزایش حقوق اختلاف دارد این دیگه چه قانون جدیدی که درست کردید

 • رضا

  بچه ها سلام یکی از بچه ها با اسم ناشناس پیام گذاشته تو رو خدا پیامش رو با دقت بخونین ؟؟؟؟؟؟ اگر میخواین حقوق خوب داشته باشین!! توی این پیام خیلی حرف ها هستش

 • ناشناس

  سلام،آقایان مسئول شماها دارید نون منو امثال من رو میخورید رفتید شدید وزیر و فلان کاره بخدا خودتون با حقوق یک ماه کارگر نمی‌تونید یک روز دوام بیارید نمی‌تونید پاسخگوی زن و بچه تون بشید ۴ ماه یخچال گوشت ندیده آیا یخچال شما هم دراین وضع هست برا خودمون که کارگر هستیم متاسفم ک شماها بر ما تصمیم میگیرید

 • ناشناس

  تازمانی در خ نباشیم همینه باید پشت هم باشیم حق کارکر را نمی‌دهند به جیب خودشون نگاه میکنند نماینده های مجلس برجی ۲۵۰ میلیون خدا لعنت تون کند که حق کارکر و بازنشسته که ۳۰ سا ل جان کرده با چندر غاز باید حقوق بگذراند

 • سعید

  این پیامی که تو این چند سال بارها گفته شده شما باید وضعیت درست کنید چون وقت زیادی نمونده حتی به اندازه یک ثانیه امام زمان با سربازان گمنام امام زمان عج و ۱۲۴ هزار پیغمبر همه هستن خودتون بهتر میدونید با اون دسته مسئولان و سیاسیون و حاکمان دنیا هستم که دارن خیانت میکنن یا نمیخوان وضع دنیا درست بشه چون این وضع درست میشه چه جلوش وایسید چه همراهش بشید پس چه بهتر بپیذیرید و همراهش کنید تا رستگار شید هر ثانیه ممکنه ظهور باشه تمام قدرتهای ناسالم کنار میرن حالا شما هم اگه ناسالم باشید کنار که میرید که هیچ مجازات میشید اگرم سالم باشید که پاداش زیاد از طرف امام زمان این برای تمام قدتهای دنیا و ظالمان صدق میکنه . جلوی حقانیت و قانون خدا و چیزی که خدا میخواد هیچ قدرتی نمیتونه بایسته عدالت و قانون معصومین ع داره به اجرا درمیاد و هیچ کس نمیتونه جلوش وایسه که همس خیر و برکت برا همه هست حالا تصمیم با همه دنیا که بخواید بپذیرید یا نپذیرید که اگر نپیذیرید مسئولیت با خودتون و تنبیه مجازات میشید.

 • ناشناس

  ضمن عرض سلام من یک زن ۶۲ ساله با۲۲ سال سابقه کار شش میلیون وچیکارکنم قسط بدم یا کرایه خونه بدم خوردن غذا هیچ دکترهیچ شماروبه چیزی که ایمان دارید کمک کنید

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد