اخبار پربازدید

شورای نگهبان ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت را رفع کرد

در این خبر به توضیحاتی درباره رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت در شورای نگهبان پرداخته شده است.

شورای نگهبان ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت را رفع کرد
صفحه اقتصاد -

ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع شد.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ۳۰ مرداد، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته، ماده واحده مذکور و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده‌ واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به‌منظور ‌تأمین نیروی انسانی با شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌باشد.

‌تبصره ۱- فعالیت های موسسات و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های موضوع این قانون که فعالیت های مربوط به طرح های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره ۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ‌ می‌گردد.

‌تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می یابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار می باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می گردد.

تبصره ۴- ‌سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.

تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.​

مصوبات مجلس در خصوص «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹برنامه پنجساله ششم توسعه»از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت بررسی شد.

در ادامه جلسه موضوع «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد. پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱مرداد۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.

ایراد مجدد مجمع تشخیص به طرح ساماندهی کارکنان دولت/ بار مالی دارد

با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده واحده این مصوبه و تبصره های ۱و۲ آن، پس از اصلاح مجلس، همچنان مغایر بند۱۰ و ۲ سیاست های کلی نظام اداری و بند۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.

نمایندگان روز دوشنبه ۳۰ مرداد، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته، ماده واحده مذکور و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده‌ واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به‌منظور ‌تأمین نیروی انسانی با شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌باشد.

‌تبصره ۱- فعالیت های موسسات و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های موضوع این قانون که فعالیت های مربوط به طرح های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره ۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ‌ می‌گردد.

‌تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می یابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار می باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می گردد.

تبصره ۴- ‌سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.

تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: این طرح برای اصلاح ایرادات مورد نظر مجمع به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال می شود و در صورتی که نمایندگان بر مصوبه پیشین کمیسیون و صحن اصرار کنند مجددا در مجمع تشخیص بررسی می شود.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

 • ناشناس

  تجربه تلخ دوسال گذشته مجلس و دولت شورای نگهبان ثابت نموده تنها دغدغه ای که در بین این حضرات وجود ندارد رفع مشکلات عدیده اقتصادی بازنشستگان و کارمندان است وهرروز با تورم لجام گسیخته وضعیت اقتصادی اکثریت ملت فلاکت بارترمیشود وجز وعده های یرخرمنی اقدامی برای بهبود وضعیت وخیم اقتصادی اقشارآسیب پذیر انجام نمیشود

 • ناشناس

  بهتر نیست یک کم به فکر کارکنان جهاد کشاورزی باشید حداقل اندازه یک معلم بهشان دستمزد بدهید

 • جواد

  سلام.اقای ک تو شواری نگهبان هستی.این چه ظلمیه ک گفتین نیروی حجمی شامل نمیشه.این چه تفکیکه.این عین ظلم وستمه.واقعا شورای نگهبان هستید یا شورای ....‌

  • ناشناس

   اصلا تایید نشده حرص میخورین

 • ناشناس

  سلام ما کارکنان شرکتی از رئیس جمهور محترم آقای رییسی خواهشمندیم هر چه سریعتر بساط این پیمانکاران را جمع کند و دست این زالوها را از سفره کارگران زحمتکش کوتاه کند

 • سجاد

  با عرض سلام و خدا قوت خدمت شورای محترم نگهبان احتراما به استحضار می رساند با عنایت به تصویب و رفع ایرادات شورای نگهبان با موضوعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس محترم شورای اسلامی به استحضار می رساند ، با توجه به اطلاعات واصله خروجی این طرح صرفا مشمول نیروهای شرکتی شده است با وجود اینکه بخش زیادی از کارکنان دولت که دارای مناصب رییس اداره ، کارشناس و غیره تحت عنوان قرارداد مشاغل کارگری و کارمعین با سابقه کار حداقل ده سال تا بیست سال الی بیشتر از منابع طرح حقوق می‌گیرند با وجود مسولیت همتراز با نیروهای جاری بگیر که اغلب رسمی ، پیمانی و قرارداد کارمعین جاری می باشند دریافتی بسیار کم و محروم از پاداش ، اضافه کار همتراز ، و خیلی از تسهیلات بانکی و حتی ضمانتی غیره و ذالک می باشند که با کمی بررسی این موضوع مشهود و آشکار می باشد که در مقایسه نیروهای شرکتی اغلب با کمتر از سابقه پنج سال دو سال یک سال می باشند که اگر نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند و انشاا.‌ که می شوند و قرارداد کارمعین از محل اعتبارات جاری کشور شوند از مزایای کارکنان رسمی پیمانی و جاری بگیر بهره مند میشوند ولی کارکنان قراردادی طرح همچنان بایستی از اعتبارات استانی عمرانی طرح حقوق دریافت نمایند که بی شک بروز مسایل اجتماعی و نارضایتی بین کارکنان هویدا خواهد بود لطفا دقت نظر داشته باشین . من اله توفیق

  • ناشناس

   دوست عزیز اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
   را خود رهبری تایید می‌کنه .ریس امور استخدامی را ریس جمهور انتخاب می‌کنه .بعد شما بااین همه کشو قوسی آمدی میگی هر دو شخصیت با این تبصره موافق هستند . لطفاً کمی تفکر ......

 • ناشناس

  سلام تو رو خدا چرا این کار رو با مردم می کنید اون از ابثار گران که با چند سال سابقه رسمی شدن این هم از شرکتی ها با بکی و‌دو سال پس نیروهای قراردادی که بیست سال دارن کار می کنن حقشون نیست رسمی بشن عدالت کجا رفته فقط همش می گین بار مالی کشور بعد از چند سال مجلس خودش کشت با یک طرح که اون هم بدون عدالت تصمیم گرفت

 • ناشناس

  قرار بود یک لایحه ای برا نیروهای با سابقه قراردادی که سابقه ۱۵سال به بالا رسمی بشن دست اخر خروجی مجلس ردش کردم خدا یا ما رو‌یاری کن از دست این دولت فقط ایثار گران زیر پرچم اسلام هستن بقیه مردم از کشور دیگه اومدن جز این ملت نیستن که باید قراردادی بمونن تا بمیرن

 • مر

  یکی نیست به اینا بگه شما خرفتای فرتوت با حقوقهای نجومی دولت را چاق و فربه کردید نه چند تا نیروی جوان بدبخت شرکتی.خدا ازتون نگذره

  • ناشناس

   حق همه ماست که از سرمایه این کشور استفاده کنیم و زندگی و آسایش داشته باشیم این حکومت مداران حروم زاده ها هستن که باید گم شن.عزیزان تا این مریضها این کفتارها این حروم خورا حکومت کنند وضع همینه .چون یک حکومت با ظلم پایدارتره.به ظاهر عدالت علی ولی سیاست دولتمردان ظلمه ظلم.

  • ناشناس

   از ی مشت کفتارای حروم خور انتظار زیادی نداشته باشین.
   اینا خودشون به عدالت و خدا اعتقاد ندارن
   کسی هم که خدارو نشناسه بنظرتون مردمو درک خواهد کرد؟
   برای خودشون حقوق کم تعیین کنند دیگ .

 • ناشناس

  پس معلوم شد که شرکت های که کارمند می گرفتند و از طریق این واسطه گری پول یا نفت به جیب می زدند
  آقایان تشخیص مصلحت هستند

 • مصطفی

  دوستان حرص نخورید،شورای نگهبان موضوع رو کلا کن لم یکن اعلام کرد.
  جمع کنید برید خونه هاتون

 • علی بیرنگ‌

  وقتی نوبت به ساماندهی قشر ضعیف جامعه تیروی شرکتی میشود دلسوزی با دولت شروع میشود اخه چرا؟ دادن حق ما به شرکت ها وواسطه ها بار مالی ندارد؟
  ظلم هست ووتصویب شده بدون افزایش حقوق وما از روسای شورای نگهبان درخواست داریم این حق تضعیف شده ما ها که سالها شرکت واسطه میخورند دفاع کنه نه اینکه مخالفت نماید
  شورای نگهبان ما نصبت به تصمیم اخیر شما اعتراض داریم

 • ناشناس

  سلام
  شعار انتخاباتی رییس جمهور همسان سازی حقوق کارمندان و حذف واسطه بود جهت گرفتن ارای مردم .اون احمدی نژاد بود که دستور داد قراداد کارگران مستقیم با کارفرمایان بشود .

 • نه به پیمانکار

  ما کارکنان شرکتی نوع پیشرفته برده داری نوین هستیم

 • عدل

  خسته شدیم ازانتظار برادر شواری نگهبان انقدر نیروهای پیمانکاری رو عذاب ندید این طرح تبدیل وضعیت اجرایی کنید بگذارید چندصباحی که ازعمرمون که باقی مونده حداقل راضی ازاین دنیا بریم اودنیا...

 • معین

  بااین اوصاف دولت ومجلسی ک بفکرکارگروقشرضعیف جامعه نیس رای دادن عین خیانت ،کارگرشرکتی نیروی شرکتی پای صندوق رای نرو،خداااااکی ریشه این مسئولین بظاهرمسلمون وبی لیاقت ازسراین مردم بیچاره میکنی

 • ناشناس

  قراردادی.. شرکتی... کارمعین... نامعین.. پیمانی.. غیر پیمانی.. چیه؟...
  جوانان بدبخت... نگون بخت... ایرانی را عمده تحصیل کرده های خوشنام و ذات پاک را با چندین سال سابقه مثل برده و گروگان با حقوق قطره چکانی شکم مزدی آویزان نگه می‌دارید... کی چی؟ صبر می‌کنید تا آقا زاده هاتان بزرگ بشند.. جای این بدبخت های مايوس از آینده را بگیرند... شماها ایرانی نیستید...

  • ناشناس

   سلام داداش .مجلس که انصافا خیلی دنبال این طرح بوده ولی دولت نه‌.اگر‌اگر‌اگرطرح رو رد کردند خدایی نکرده هیچ کسی کارگران و خانواده هاشون پای صندوق های رای نروند ورای ندهند.درهیچ‌انتخاباتی نه ریاست جمهوری ونه مجلس ونه‌شورا ونه خبرگان .نامردید اگربرید .با این‌کاری که در حقتون‌کردند

  • ناشناس

   همه سر کاریم.این خبرا رو هم نخونید.برید بیرون دلالی دزدی.شرافت داره به شرکتی بودن

 • محمد

  همش سر کاریه دولت مخلفه رییس جمهور الکیه سواد نداره خود رییس اداری استخدامی اصلا کارمند دولت نیست چقدر مملکت بی درو پیکره

 • حبیب

  سلام آقای شورای نگهبان آیا خودت هم با حقوق کارگری میتونی فقط یک ماه زندگیتو بچرخونید فقط یک ماه بابا تو رو بخدا فکر این شرکتی های اداری باشید

 • ناشناس

  مجلس با دویست و نود نماینده عقلشان کمتر از چند نفر آدم خارج از سرویس شورای نگهبان میرسد! ؟

 • ناشناس

  نفرین خدا بر شما

 • ناشناس

  فکر می کردیم چوپان هستند ولی گرگ ( پیمانکار ) بودند

 • مجید

  مملکت نی رهبر عزیز رییس جمهور میگه پیمانکار حذف شورای نگهبان تشخیص مصلحت دو وزارت جداگانه که مردم نه رای میدن نه میشناسن تمومشون هم بازنشسته معضل پس رای بدیم که از کیان کدوم انقلاب دفاع کنیم

 • ناشناس

  میگم چرا این حرفا رو ایجاد می‌نویسید مردم , انگار اون مسولین اینا رو میخونن ......

 • مجید

  ما کارگران رای ندیم فقط گول زدن اصلاحاتی اصول گرا نداره سروته یه کرباس شورای نگهبان ببره تشخیص مصلحت بدوزه دو وزارت بیخود پیرو پاتال

 • ناشناس

  وجدانا این حرفها چیه وقتی که همه فرزندان جانبازان و ایثارگران و شش ماه جبهه رفته راذاز سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رسمی کردید ، بارمالی برا دولت نداشت؟!! ولی حالا که نوبت کارکنان و نیروهای عادی پیمانکاری یا همان شرکتی رسیده ، برا دولت بار مالی دارد!!!! واقعا تا کی این همه تبعیض!!

  • Mohsenrezai

   آقای رییسی تورواون جدت برومردم دیگه خسته شدن تمام نیروهای شرکتی چه نیروی جوان چه باسابقه خسته شدن ازت بااون تیمت فقط روزقیامت اگه اعتقادی بهش دارین واسم دولتتون روگذاشتین انقلابی همه رونسبت به همه چی بدبین کردین فقط ازخداطلب بخشش کنین شاید حداقل خداببخششتون

 • ناشناس

  سلام اگه یکم از لفت لیستهای آقایون کم کنید هیچ بار مالی ندارد نترسید حق شما محفوظ تا آخر عمرتان نفرین زنو بچه‌ پشت سرتون اون دنیا سر پل صراط جلوی تک تک کسایی که دارن با زق یک سری کارگر بازی می‌کنند گرفته میشه یکم به فکر آخرت تون باشید

 • م.د

  چرا بی عدالتی هایتان را به اجرا گذاشته اید چرا امثال من با مدرک فوق لیسانس باسابقه بالا باید نیروی حجمی زحمت کش باشم که عین بی عدالتی را در نظام جمهوری اسلامی می بینیم چرا برده داری را حذف نمی کنید

 • ناشناس

  از سال ۷۷تا الان کر کرده ام ۱۷ سال بیشتر بیمه ندارم.
  تف بر شرف کسانی که باعث و بانی این فاسدین هستند.

 • ناشناس

  کارمند دولت غیر از شرکتی ،قراردادیها هم هستند با سابقه ۱۲ سال به بالا که امنیت شغلی ندارند وتغییر وضعییت شامل آنها هم می‌شد اما چرا هیچ صحبتی از رسمی یا پیمانی شدن آنها نشد با سابقه بعضا ۲۰ یا ۲۲ سالحتما مجلس وشورای نگهبان به وضع قراردادیهای معین ومشخص برای پیمانی شدن یا رسمی شدن رسیدگی کننتا کمی عدالت برقرار شود چون این نیروها بیشتر از رسمی ها کار میکنن وکمتر از آنها حقوق ومزایای دارن واین عین بی عدالتی است

 • کاوه

  تنها راه رسیدن به حقوق ازدست رفته اعتصابه
  اونم مییگن با دشمن همدست شده اید
  پس مرگ ازهمش بهتره که از شر چنین زندگی راحت بشیم
  ۱۵ سال کارگر پارس جنوبی عسلویه هستم همچنان شرمنده خانواده

 • شهروند

  دیگه زحمت نکشید ما داریم بازنشسته میشیم ۲۲ سال کارمند قراردادی یکی از ارگانهای اجرایی همچنان شرکتی .... هرسال باید تنمون بلزه وقتی به کارگر یه چیزی میدن ما میشیم کارمند وقتی به کارمند یه چیزی میدن ما میشیم کارگر یه سری هم که با سابقه پدراشون اومدن رسمی شدن رفت ما هم اندرخم یک کوچه ایم ...

 • برده نوین

  مگه ایران کم ثروت داره که همش شورشو دراووردین، نه یکبار نه صدبار بارمالی بارمالی، خداخیرنده انشالله لطیفی ضدکارگروظالمو، فقط مردمو ب مرگ گرفتن تا ب تب راضی کنن، اگه شیوه مملکت داری اینه هردیوانه بیسوادی میتونه اداره کنه، بخدا بابیست سال سابقه حق اکثرنیروهای شرکتی نیست، مطمئن باشید همین دنیا قصاص میشید هم اون دنیا

 • ناشناس

  واقعا که این همه انتظار بخدا خسته شدیم
  خسته یه ذره امیدی هم که تو زندگی داشتیم نابود شد
  😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔

 • قشر مظلوم

  من حجمی با 19 سال سابقه باید بشینم استخدام پرسنل تامین نیرو با 4 سال سابقه کار که سفارشی هم اومده رو ببینم ، آقایون بی مغز میخواید تو شرکتها جنگ راه بندازید فکر کردید نیروی تعمیراتی با 19 یا 20 سال سابقه این ظلم رو قبول میکنه فقط بلدید خرابکاری کنید😡😡😡😡😡😡

 • حسین ۱۳۸۵

  حالا معلوم شد،منافع شرکتهای واسطه ای به کی می رسید،بچها دیدیدهمه ما اشتباه می کردیم،پیمانکار اصلی،مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای محترم نگهبان،دوست و یار دیرینه شرکتهای واسطه ای هستند،اینان ضدکارگرهستند،لطفا ازکارگران نخواهیدپای صندوق رای بیایند،چون کارگران پشتوانه ای جزخدا ندارند،لعنت خدا برظالم،ستمگروطاغوتی

 • اواره

  طرح تبدیل نیروهای شرکتی بماند برای جهنم ما که رفتیم سرای باقی آرزو به دل شدیم

 • ناشناس

  پس حجمی ها چه میشود ؟فقط شرکتی ؟حجمی زن وبچه نداره کار نمیکنه ؟حجمی از تمام اقشار حقوق ومزایای کمتری داره .چه از شرکتی چه قراردادی چه رسمی .هیچ کدوم از مزایا وپایه حقوق این اقشار حجمی نمیگیره .چرا به داد همه نمیرسین پیمانکار وواسطه کلا باید حذف بشه از تمامی ارگانها واقشار .مگر اینکه خودتون شورای نگهبان دلال اصلی باشید که هستید

 • کارگر

  امان از شرکتی بودن، ۱۰ ساله با وجود اینکه آزمون استخدامی برای پیمانی بودن دادیم شرکتی هستیم همیشه کمترین حقوق بدون مزایا و پست و ترفیع شغلی داریم
  دیگه شد ۳۵ سالمون، خیلی دلگیر هستیم از این بی عدالتی ها، هیچ کسی صدای مظلوم رو نمی شنوه، همه چیز تو این مملکت ساختگی هست و دروغ و دروغ و دروغ

 • حسین

  آقایان کارشناس درمجمع ردش کردند.بله کارشناس...

 • ناشناس

  سلام به جای استخدام شرکتی ها به فکر یکسان سازی حقوق باشید نه حذف پیمانکار حذف پیمانکار بار مالی برای دولت دارد مشکلی حل نمیشود

 • امیر

  در جواب شما که مقایسه با معلم میکنید شماچونه خودت بزن چکار معلمان داری دیواری کوتاه تر از معلم ندیدی.. لطفاً مقایسه نکن که کار معلم از کارشما سنگین تره...شماها حوصله سه فرزند درخونه ندارید معلم با چهل دانش آموز باویژگی اخلاق مختلف سرو کار داره ..تمام انرژی اش روزانه صرف می‌کنه برا فرزندان شما

 • حسن کاظمی

  تا موقعی که یک مشت بی سواد و دزد در ساختار و بدنه کشور دارای جایگاه و پست و مقام حضور داشته باشند ما مردم باید به بدترین شکل ممکن زندگی کنیم
  دلم میسوزد و کاری زدستم بر نمی آید

 • احمد

  چند ماه دیگه انتخابات مجلسو داریم انتظار دارن من کارگر بیام پای صندوق رای هههههه

 • ناشناس

  اینها خودشون این شرکت‌ها تاسیس کردن معلومه نمی خوان حذف کنن خدا ازتون نگذره واقعا هیچ کس دلش برامردم نمی سوزه فقط اسم امام حسین با خودشون حمل میکنن

 • امیر

  نزدیک به ۴۰۰۰هزار نیروی شرکتی بانک سپه هست که زیر ۹ تومان حقوق میگیرن بدون هیچ مزایای خدا ازتون نگذره که بعد بیست سال سابقه تامین اجتماعی با مدرک لیسانس به عنوان شرکتی کار میکنم مثل یه برده با ما رفتار میشه نه امنیت شغلی نه مزایای ودو برابر نیروهای رسمی کار می‌کنیم خدا باعث بانی ای وضیعت را به خاک سیاه بنشونه تورم صد برابر حقوق کارگری فقط برای ۵ روز کفاف میده

 • محمد

  داداش من پیمانکارتافته جدابافته نیست ساده انگاری هست اگرتصورت اینه پیمانکاردستش بادولت ومجلس تویه کاسه هست ایناهم شوی تبایغاتیه برای انتخابات،کی بفکرمردم هست...

 • ناشناس

  سلام این چه مسخره بازی به سر مردم میارن یک طرحی صدبار ایراد ازش می گیرند به فکر روحیه جوانان این مرز و بوم باشید جوانان سرمایه این مملکت هستند متاسفانه چه اهمیتی به جوانان داده میشه.

 • فریدون

  دست از سر ما بردارین.پدر ما رو در آوردین .چند ساله میگن شورای نگهبان یه ماه بعد مجلس الان شده مجمع تشخیص .پیمانکار بیشرف از حقوقمون دزدی میکنه .خدا لعنت کنه همه تون رو.

 • سخن حق

  عدل علی عدالت علی همش کشکه فقط برای حکومت کردن وکشاندن مردم همیشه در صحنه بپای صندوق های رای هست.فعلا که کشوردست حضرات ولایی و اصطلاحاانقلابی افتاده که با نام علی چپاول میکنندوتوی اذان اسمشو میارن.علی بزنه توکمرتون درحالی که تمام کارهایشان ازیزیدوشمر وحجاج بن یوسف بدتراستبقول مهران مدیری دیدم که میگم.برادر بنده معلول جسمی و ذهنی خیلی شدید هست که در اداره بهزیستی ستم های به مراتب بدتر هست مملکت شده استثمارواستعمار یاحق.

 • ه ر

  ماده ۴۸ الحاق ۱ ( جایگزینی ) را به صحن ارسال کنید مردیم از چشم انتظاری

 • حسین

  متاسفانه در این برهه حساس کشور این طرح میتوانست اندکی امید به جمع کثیری ببخشد که متاسفانه اصلا اهمیتی ندارد برای ایشان واین محقق نشد و موجب نارضایتی و ناامیدی بیشتری بین قشر آسیب پذیر کارگران و کارکنان نیروهای شرکتی و پیمانکاری شد . واقعا معنای عدالت رنگ باخته در جامعه

 • م

  این چه قانونیه ایثارگران باسابقه دوسه ماهه رسمی شدن ولی کسانیکه 10سال یابیشتر دارن زحمت میکشن همچنان درجا میزنن
  لعنت خدا برشما باد!!!!!!!!!!!!!

 • ن

  پس تکلیف نیروهای قرارداد مشاغل کارگری چی میشه.این دسته از کشور نیستن و خقی تدارن.فقط ایثارگران ایرانی هستن..خدای ظلم در این حد ندیده بودیم.که بین ملت فرق داده بشه..ماهم سیدسال تو خیابانها.مسجدا.بسیج.و خیلی جاها خدمت کردیم بر نطام.الان حق ما اینه که به ماکم لطفی بشه.دلسردمون نکنیم که واقعا به این شکل فقط ظلنه و فرق بین نلت هسته..انشاالله که ریس جمهور محترم فکری به حال نیروهای قراردهد مشاغل کارگری بکنن..بعد از 14سال با حقوق قانون کارباید زندگی کنیم خدای خیلی مرد هستید..تا اینجا با حوون مون بر کشور ونظام زحمت کشیدیم..دلسردمون نکنید خواهشا..ماهم از این نطام وکشور خقی داریم..درود بر رهبری عزیز..لعنت به اون دسته خیانتکار

 • زهرا

  آخرش چی شد؟خودتون فهمیدید بی سوادها؟چقدر رشوه گرفتید؟

 • ناشناس

  باسلام
  میگن این طرح بار مالی داره الان حقوق این پرسنل از کجا میاد پرداخت میشه

 • محمد

  جای تأسفه که دولت تمام فکرش باقی ماندن یه عده افرادی که براشون ثابت شده دارن حق کارگر رو میخورن طرفداری کنه ایا غیر اینه که دستشون با پیمان کارای خون خار تو یه کاسه است مگه رئیس جمهور نگفت که باید بساط پیمان کارا حذف بشه لطیفی با دور زدن قانون خودشو استخدام یه شبه استخدام کرد ولی در مقابل یه عده کارگر که جونی شون رو گذاشتن مقابله میکنه با این وضعیت دیگه هیچ کس در انتخابات شرکت نمیکنه وقتی ببینن این همه فساد رو دولت میبینه بازم سکوت میکنه

 • ناشناس

  سلام خدمت کارشناس بیمه محترم. اینجانب با ۳۱ سال سابقه بازنشسته شده ام. ولی یک فکری اعصاب مرا خرد کرده و چون ادم کمالگرایی هستم میخواهم که ۳۵ سال سابقه را بدست بیاورم و طبق قانون بیمه حداکثر سابقه ۳۵ روز حقوق در ماه است و شخصیکه بیمه خویش فرما میدهد تقریبا ماهی ۱ میلیون تومان میدهد ولی من برای اینکه حداکثر سابقه بیمه یعنی ۳۵روز حقوق را بدست بیاورم حاضرم ۱۲ برابر کسی که بیمه در ماه میپردازد بدهم انهم بصورت نقدی تا ۳۵ روز حقوق در ماه را بدست بیاورم یعنی ماهی ۱۲ میلیون تومان و در سال میشود ۱۴۴ میلیون تومان و چون ۳۱ سال سابقه دارم برای رسیدن به سابقه ۳۵ سال ۱۴۴ میلیون تومان ضربدر ۴ شود مساوی ۵۷۶ میلیون تومان میشود و حاضرم از زمان پرداخت این مبلغ ۴ سال هم انتظار بکشم و بعد از ۴ سال سابقه ام ۳۵ سال شود و برای هر شخص بازنشسته این امکان بوجود بیاید که حداکثر ۵ سال سابقه را بعد از بازنشستگی به مبلغی که عرض کردم بصورت نقدی یا ماهیانه و بعد از طی شدن مدت خریداری شده و برای فقط یک مرتبه برای هر فرد بازنشسته بصورت اختیاری فراهم شود چون خیلی از بازنشسته ها مثل اینجانب میباشند و شخصیت کمالگرا دارند همچنین وقتی شخص بازنشسته میشود دیگر واقعا امکان کار مجدد که بتواند بیمه رد کند وجود ندارد چون اگر شخص بخواهد در جایی کار کند توانایی و روحیه قبل را ندارد ایا شما میتوانید این پیشنهاد را به تامین اجتماعی بدهید

 • زهرا

  سلام دوستان اخه کی میاد اینجا نطرتون بخوند بروید حداقل در سامانه 111.ir نامه اش بنویسید شاید جوابی بدن

 • امین

  با سلام خدمت تمامی خدمت گزاران نظام ، بنده نیروه شرکتی شهرداری با ۱۵ سال سابقه کار با مدرک لیسانس حقوق هستم که آرزو به دل موندیم تبدیل وضعیتم نشدیم ، گناه ما که خانواده ایثار گر نیستیم چیه زمان جنگ پدر من یک معلم بود، الان بدون اینکه طرف سابقه یا مدرکی یا تخصصی داشته باشه رسمی میکنین به ما که میرسه بار مالی داره اینه حکومت عدل علی

صفحه اول روزنامه ها