اوقات شرعی مشهد در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

اوقات شرعی مشهد در رمضان ۱۴۰۲ و اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۴۵ در شهر مشهد، اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ مشهد، اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب آفتاب، اذان مغرب، نیمه شب شرعی رمضان ۱۴۰۲ در مشهد مقدس از نظرتان می گذرد.

اوقات شرعی مشهد در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
صفحه اقتصاد -

جدول اوقات شرعی مشهد در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت مشهد) منتشر شد. ماه رمضان ۱۴۴۵ از سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ شروع و روز پایانی آن ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ است.

اوقات شرعی مشهد در ماه رمضان

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢ ٠۴:٢٢:٣٣ ٠۵:۴۶:٢٧ ١١:۴١:١١ ١٧:٣۶:٣٠ ١٧:۵۴:۴٣ ٢٢:۵٨:۴٧
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣ ٠۴:٢١:٠۴ ٠۵:۴۵:٠١ ١١:۴٠:۵۵ ١٧:٣٧:٢٣ ١٧:۵۵:٣۶ ٢٢:۵٨:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢۴ ٠۴:١٩:٣۶ ٠۵:۴٣:٣۵ ١١:۴٠:٣٩ ١٧:٣٨:١۶ ١٧:۵۶:٢٩ ٢٢:۵٨:١١
٠۴ رمضان | ٠٢/١٢/٢۵ ٠۴:١٨:٠۶ ٠۵:۴٢:٠٩ ١١:۴٠:٢٢ ١٧:٣٩:٠٩ ١٧:۵٧:٢٢ ٢٢:۵٧:۵٣
٠۵ رمضان | ٠٢/١٢/٢۶ ٠۴:١۶:٣۶ ٠۵:۴٠:۴٢ ١١:۴٠:٠۵ ١٧:۴٠:٠٢ ١٧:۵٨:١۵ ٢٢:۵٧:٣٣
٠۶ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧ ٠۴:١۵:٠۵ ٠۵:٣٩:١۶ ١١:٣٩:۴٨ ١٧:۴٠:۵۴ ١٧:۵٩:٠٧ ٢٢:۵٧:١۴
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨ ٠۴:١٣:٣۴ ٠۵:٣٧:۴٩ ١١:٣٩:٣٠ ١٧:۴١:۴٧ ١٨:٠٠:٠٠ ٢٢:۵۶:۵۴
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩ ٠۴:١٢:٠١ ٠۵:٣۶:٢١ ١١:٣٩:١٣ ١٧:۴٢:٣٩ ١٨:٠٠:۵٢ ٢٢:۵۶:٣۴
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١ ٠۴:١٠:٢٩ ٠۵:٣۴:۵۴ ١١:٣٨:۵۵ ١٧:۴٣:٣١ ١٨:٠١:۴۴ ٢٢:۵۶:١٣
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢ ٠۴:٠٨:۵۶ ٠۵:٣٣:٢٧ ١١:٣٨:٣٧ ١٧:۴۴:٢٢ ١٨:٠٢:٣۶ ٢٢:۵۵:۵٢
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣ ٠۴:٠٧:٢٢ ٠۵:٣١:۵٩ ١١:٣٨:١٩ ١٧:۴۵:١۴ ١٨:٠٣:٢٨ ٢٢:۵۵:٣١
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠۴ ٠۴:٠۵:۴٨ ٠۵:٣٠:٣٢ ١١:٣٨:٠١ ١٧:۴۶:٠۶ ١٨:٠۴:٢٠ ٢٢:۵۵:١٠
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠۵ ٠۴:٠۴:١۴ ٠۵:٢٩:٠۴ ١١:٣٧:۴٣ ١٧:۴۶:۵٧ ١٨:٠۵:١٣ ٢٢:۵۴:۴٨
١۴ رمضان | ٠٣/٠١/٠۶ ٠۴:٠٢:٣٩ ٠۵:٢٧:٣٧ ١١:٣٧:٢۵ ١٧:۴٧:۴٨ ١٨:٠۶:٠۵ ٢٢:۵۴:٢۶
١۵ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧ ٠۴:٠١:٠٣ ٠۵:٢۶:٠٩ ١١:٣٧:٠۶ ١٧:۴٨:٣٩ ١٨:٠۶:۵٧ ٢٢:۵۴:٠۴
١۶ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨ ٠٣:۵٩:٢٨ ٠۵:٢۴:۴٢ ١١:٣۶:۴٨ ١٧:۴٩:٣١ ١٨:٠٧:۴٩ ٢٢:۵٣:۴١
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩ ٠٣:۵٧:۵٢ ٠۵:٢٣:١۴ ١١:٣۶:٣٠ ١٧:۵٠:٢٢ ١٨:٠٨:۴١ ٢٢:۵٣:١٩
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠ ٠٣:۵۶:١۶ ٠۵:٢١:۴٧ ١١:٣۶:١٢ ١٧:۵١:١٣ ١٨:٠٩:٣٣ ٢٢:۵٢:۵۶
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١ ٠٣:۵۴:٣٩ ٠۵:٢٠:٢٠ ١١:٣۵:۵۴ ١٧:۵٢:٠۴ ١٨:١٠:٢۵ ٢٢:۵٢:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢ ٠٣:۵٣:٠٢ ٠۵:١٨:۵٣ ١١:٣۵:٣۶ ١٧:۵٢:۵۵ ١٨:١١:١٧ ٢٢:۵٢:١٠
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣ ٠٣:۵١:٢۵ ٠۵:١٧:٢٧ ١١:٣۵:١٨ ١٧:۵٣:۴۶ ١٨:١٢:٠٩ ٢٢:۵١:۴٧
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١۴ ٠٣:۴٩:۴٨ ٠۵:١۶:٠٠ ١١:٣۵:٠٠ ١٧:۵۴:٣٧ ١٨:١٣:٠٢ ٢٢:۵١:٢۴
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١۵ ٠٣:۴٨:١١ ٠۵:١۴:٣۴ ١١:٣۴:۴٣ ١٧:۵۵:٢٨ ١٨:١٣:۵۴ ٢٢:۵١:٠١
٢۴ رمضان | ٠٣/٠١/١۶ ٠٣:۴۶:٣۴ ٠۵:١٣:٠٩ ١١:٣۴:٢۶ ١٧:۵۶:١٩ ١٨:١۴:۴٧ ٢٢:۵٠:٣٨
٢۵ رمضان | ٠٣/٠١/١٧ ٠٣:۴۴:۵۶ ٠۵:١١:۴٣ ١١:٣۴:٠٨ ١٧:۵٧:١٠ ١٨:١۵:٣٩ ٢٢:۵٠:١۴
٢۶ رمضان | ٠٣/٠١/١٨ ٠٣:۴٣:١٩ ٠۵:١٠:١٨ ١١:٣٣:۵١ ١٧:۵٨:٠١ ١٨:١۶:٣٢ ٢٢:۴٩:۵١
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩ ٠٣:۴١:۴٢ ٠۵:٠٨:۵۴ ١١:٣٣:٣۵ ١٧:۵٨:۵٢ ١٨:١٧:٢۵ ٢٢:۴٩:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠ ٠٣:۴٠:٠۴ ٠۵:٠٧:٢٩ ١١:٣٣:١٨ ١٧:۵٩:۴٣ ١٨:١٨:١٨ ٢٢:۴٩:٠۵
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١ ٠٣:٣٨:٢٧ ٠۵:٠۶:٠۶ ١١:٣٣:٠٢ ١٨:٠٠:٣۵ ١٨:١٩:١١ ٢٢:۴٨:۴٢
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢ ٠٣:٣۶:۵٠ ٠۵:٠۴:۴٢ ١١:٣٢:۴۶ ١٨:٠١:٢۶ ١٨:٢٠:٠۴ ٢٢:۴٨:١٩

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان