آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در نظر دارد انجام فعالیت‌های مورد نظر خود را درآینده به شرح اسناد و مدارک فراخوان، براساس ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط و صلاحیت واگذار نماید.

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
صفحه اقتصاد -

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در نظر دارد انجام فعالیت‌های مورد نظر خود را درآینده به شرح اسناد و مدارک فراخوان، براساس ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط و صلاحیت واگذار نماید.

 

بسمه تعالی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس(سهامی عام)

شناسه ملی 10101336301 و شماره ثبت 89243

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران، جهت تهیه فهرست شرکت‌کنندگان واجد صلاحیت

 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در نظر دارد انجام فعالیت‌های مورد نظر خود را درآینده به شرح اسناد و مدارک فراخوان، براساس ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط و صلاحیت واگذار نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر تا تاریخ 28/12/1402 جهت دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی به آدرس زیر مراجعه نمایند.

    موضوع فراخوان ارزیابی: ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران به منظور استفاده از خدمات سرویس دهی آبدارخانه، تنظیفات، فضای‌سبز، نامه رسانی ، تنظیفات رستوران، اپراتوری، تعمیر و نگهداری تاسیسات و مخابرات، خدمات دفتری برای مدت دو سال شمسی.

     محل اجرای کار: تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم‌خان‌زند، پلاک 38.

    کارفرما: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.

    دستگاه نظارت: اداره خدمات، تشریفات و رویدادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس.

    تاریخ انتشار آگهی فراخوان ارزیابی کیفی چاپ اول 23/12/1402 و تاریخ انتشار آگهی فراخوان ارزیابی کیفی چاپ دوم 26/12/1402.

    نشانی محل تسلیم اسناد درخواستی فراخوان: تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم‌خان‌زند، پلاک 38، دبیرخانه‌ی طبقه همکف.

    مهلت ارایه اسناد درخواستی فراخوان: مهلت ارسال مستندات و فرم‌های درخواستی جهت شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه‌گزار، پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 14/01/1403 خواهد بود. متقاضیان مکلفند چنانچه پس از دریافت اسناد فراخوان به هر دلیل مایل به شرکت در آن نباشند مراتب را ضمن اعاده اسناد فراخوان به صورت مکتوب به اطلاع شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس برسانند.

    تمامی اسناد فراخوان از جمله این آگهی باید به مهر و امضای مجاز مناقصه‌گران برسد و به صورت کلاسه‌بندی‌شده و منظم در پاکت دربسته و مهرشده که مشخصات کامل مناقصه‌گر و مشخصات فراخوان بر روی آن درج شده تا تاریخ مقرر در فراخوان تحویل و رسید دریافت نمایند.

    داشتن مجوزها و گواهی صلاحیت لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط بابت موضوع فراخوان ارزیابی و استقرار دفتر در شهر تهران از پیش الزام‌های ارزیابی می‌باشد.

    سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مندرج است.

 

 

کمیسیون معاملات

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس

 

 

بسمه تعالی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس(سهامی عام)

شناسه ملی 10101336301 و شماره ثبت 89243

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران، جهت تهیه فهرست شرکت‌کنندگان واجد صلاحیت

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در نظر دارد انجام فعالیت‌های مورد نظر خود را درآینده به شرح اسناد و مدارک فراخوان، براساس ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به اشخاص حقوقی / حقیقی واجد شرایط و صلاحیت واگذار نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر تا تاریخ 28/12/1402 جهت دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی به آدرس زیر مراجعه نمایند.

    موضوع فراخوان ارزیابی: ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران به منظور استفاده از خدمات حمل و نقل برای مدت دو سال شمسی.

     محل اجرای کار: تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم‌خان‌زند، پلاک 38.

    کارفرما: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.

    دستگاه نظارت: اداره خدمات، تشریفات و رویدادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس.

    تاریخ انتشار آگهی فراخوان ارزیابی کیفی چاپ اول 23/12/1402 و تاریخ انتشار آگهی فراخوان ارزیابی کیفی چاپ دوم 26/12/1402.

    نشانی محل تسلیم اسناد درخواستی فراخوان: تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم‌خان‌زند، پلاک 38، دبیرخانه‌ی طبقه همکف.

    مهلت ارایه اسناد درخواستی فراخوان: مهلت ارسال مستندات و فرم‌های درخواستی جهت شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه‌گزار، پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 14/01/1403 خواهد بود. متقاضیان مکلفند چنانچه پس از دریافت اسناد فراخوان به هر دلیل مایل به شرکت در آن نباشند مراتب را ضمن اعاده اسناد فراخوان به صورت مکتوب به اطلاع شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس برسانند.

    تمامی اسناد فراخوان از جمله این آگهی باید به مهر و امضای مجاز مناقصه‌گران برسد و به صورت کلاسه‌بندی‌شده و منظم در پاکت دربسته و مهرشده که مشخصات کامل مناقصه‌گر و مشخصات فراخوان بر روی آن درج شده تا تاریخ مقرر در فراخوان تحویل و رسید دریافت نمایند.

    داشتن مجوزها و گواهی صلاحیت لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط بابت موضوع فراخوان ارزیابی و استقرار دفتر در شهر تهران از پیش الزام‌های ارزیابی می‌باشد.

    سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مندرج است.

 

کمیسیون معاملات

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان