ایران بروکر / 16 فروردین - 728x90

احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۰

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400کل کشوربه انضمام نکات مهم قانون پایانه های فروشگاهی در این مطلب از صفحه اقتصاد جمع آوری شده است.

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400کل کشوربه انضمام نکات مهم قانون پایانه های فروشگاهی در این مطلب از صفحه اقتصاد جمع آوری شده است.

احکام مالیاتی بودجه 1400

ساختار نظام مالیاتی ایران

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به اهداف قانونی می شود. از بعد از جنگ تا کنون 6برنامه 5 ساله به اجرا شده است .

بخش اول

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400

تبصره 1

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیونب شکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام ومیعانات گازی سی و هشت درصد تعیین می شود.

با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی «معاف از تقسیم سود سهام دولت( و نیز سهم چهارده و نیمدرصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی «معاف از تقسیم سودسهام دولت و مالیات با نرخ صفر» و همچنین سهم 3 درصد موضوع ردیف درآمدی 210109جدول شماره«5» این قانون اقدام کند.

بند «ل» -

2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دوماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدامکند.

7-2- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.

تبصره 6

الف- وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بردریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیأت وزیران مبلغ 200 ریال از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی «سازمان امور مالیاتی کشور» اجازه داده میشود ظرف مدت یکسال، آن بخش از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387تا 1397، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

بند «د» -

2-مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح «پروژه»های واقع در استان به حساب استان با رعایت اجزای «1» و «2»بند«ب» ماده «6» قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظورمی شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحدتولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید.

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هراستان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز می شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

3-عوارض ارزش افزوده موضوع جزء «1» بند «ب» ماده «6» قانون برنامه ششم توسعه درشهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت 88 درصد در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و12 درصد در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.

ه- مطابق ماده «12» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «2»

به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود

ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ «2000» ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ «1000»ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ «10000» ریال أخذ وبه حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره «5» این قانون نزدخزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل 50 درصد می باشد. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

بند «و» - در اجرای ماده «6» قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 20 /1 /1399، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ کرده و منابع حاصله را به ردیفدرآمدی شماره 160189 واریز نماید.

فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاها فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام م یشود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافتپسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند.

بند«ح» -

1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند 10 درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء «2» بند «الف» تبصره «12»این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده «199»قانون مالیا تهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری میباشد.

2-کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل درکسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

بند«ط» -

1- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال 1400 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده «169مکرر» قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1399 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل 30 درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذ یربط مندرج در جدولشماره «5» این قانون واریز کند.

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده «169مکرر» قانون مالیات های مستقیم علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل 2 درصد حجمسپرد ههای اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند.

این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستشده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر م یکند در اختیار آنسازمان قرار دهند. شرکت های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه های مزبور در قانون

مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل 5 درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال1399 خواهند بود.

2- سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه های خالی موضوع ماده«54» مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تا پایان دی ماه سال 1400 نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید.

اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.

ک - مادامی که لایحه دایمی شدن مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا نشده باشد، سهم هر یک از دستگا ههای ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 مطابق با قانون سال 1399 است.

بند«ل» - در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف

است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر

دستگاه های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد.

سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزان هداری کل کشور ارائه م یکند. خزان هداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

بند« م» -

1-در سال 1400، عوارض خروج از کشور موضوع ماده «45» قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب24 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می شود.

افراد مرزنشین موضوع این جزء بهکسانی اطلاق می شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه«کد» پستی افراد مذکوراست.

2- زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال 1400 تا بیست و دوم مهرماه سال 1400 از مرزهایزمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

3-عوارض خروج ورزشکاران تی مهای ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزیاعزام م یشوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می شود.

4- کارگرانی که در طول یکسال گذشته بعنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول بکار بوده اند باتائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات کار استانها و شهرستان ها از پرداخت عوارض خروجاز کشور معاف می باشند.

بند«ن»- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی-خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات برواردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

بند«س» -به استناد مواد «103» و «169مکرر» قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهایمالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون،

سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانهثبت و تنظیم نمایند.

شناسه«کد» یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنایشناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعاتمالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف 5 برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید.

سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تاخیر در راه اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرای محسوب می شود.

‌ع- در تبصره ماده« 100» قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1399عبارت ««10» برابر به عبارت «30» برابر اصلاح می شود..

‌ف- در اجرای ماده «73» قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ «250» ریال، تولید داخل با نشان«برند» بین المللی مبلغ «500» ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ «1500» ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی «33.000» ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی «100/000» ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می گردد.

‌ص- درآمد حاصل از فروش فرآورده های خونی و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون موضوع ردیف 140206 بعنوان درآمد- هزینه تلقی می شود و به مصرف هزینه های مورد نیاز آن سازمان می رسد.

بند«ق» -

1- معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیلبازیگری موضوع بند «ل» ماده «139» قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف 2 میلیاردریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده «105» یا ماده «131»قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می شود.

2-به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهایصنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات برعملکرد سال 1399 از 5 واحد درصد بخشودگی برخوردارمی شوند

توصییح سخنران - یعنی درآمد مشمول مالیات آنها اگر اشخاص حقوقی باشند با نرخ 20درصد اگر اشخاص حقیقی باشند تا 500 میلیون ریال اول بانرخ 10 درصد و 500 میلیونریال دوم بانرخ 15 درصد 5محاسبه خواهد شد

3- واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور و هدایای سازما نهای بی نالمللیغیردولتی به این سازمان از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

4-معافیتهای مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه ها حذف می شود.

5- رد ههای بسیج «پایگا هها و حوز هها» و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم از شبکه،انشعاب و اشتراک آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.

6- سود ناشی از تسعیر دارای یها و بده یهای ارزی بانک مشترک ایران- ونزوئلا در سال 1400مشمول مالیات به نرخ صفر است.

7- برخورداری از معافی تهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هر گونهجایزه و مشو قهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

8- تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو توسط شرکت دخانیاتایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی می گردد.

10- دولت موظف است 20 درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونیگران قیمت را از محل ردیف شماره 530000-79 بابت تامین مسکن مددجویان تحت پوششنهادهای حمایتی هزینه نماید.

11- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتیو گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر راجایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 واصلاحات بعدی آن و قانون امور گمرکی و اصلاحات بعدی آن نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اینقانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص،میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

12-به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع پروژه های زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویقفرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از صندوق های سرمایه گذاریپروژه که پذیره نویسی آن ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداختهرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می باشد.

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت های موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی بهشرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس که بمنظور ایجاد و تکمیل پروژه ای تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرصه عمومی و تاسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخصفر می باشد.

بند«ش»-

کلیه مالکین «اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از 18 سال ومحجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از 10 میلیاردریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می باشند:

1-تا مبلغ 15 میلیارد ریال نسبت به مازاد 10 میلیارد ریال 1 درصد

2-تا مبلغ 30 میلیارد ریال نسبت به مازاد 15 میلیارد ریال 2 درصد

3-تا مبلغ 45میلیارد ریال نسبت به مازاد 30 میلیارد ریال 3 درصد

4-نسبت به مازاد 45 میلیارد ریال 4 درصد

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یاواردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام می شود.ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس ازتولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملکخود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهیمالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایانخردادماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران می رسد.

ت‌- در سال 1400 مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداختمالیات بر ارزش افزوده «VAT» خواهند بود.

ث‌- درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی ودارائی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

خ -در سال 1400 واحدهای مسکونی گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی «سالانه»می شوند:

1-واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت «با احتساب عرصه و اعیان» با ارزش روز معادل 100میلیارد و بیشتر به نر خهای زیر:

1 در هزار 1-1-نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150میلیارد ریال

2 در هزار 2-1- نسبت به مازاد 150میلیارد ریال تا 250میلیارد ریال

3 در هزار 3-1- نسبت به مازاد 250میلیارد ریال تا 400میلیارد ریال

4 در هزار 4-1- نسبت به مازاد400 میلیارد ریال تا 600میلیارد ریا

5-1- نسبت به 600 میلیارد ریال به بالا 5 در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات میباشد.

2 - موارد زیر مشمول این مالیات نمیباشند:

1-2- واحدهای مسکونی در حال ساخت

2-2- واحدهای مسکونی در سال تملک

3 - وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط «آنلاین» به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قراردهند.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارای یهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاعاشخاص مشمول برساند.

ذ- درآمدهای کاربران دارای 500 هزار دنبال کننده در رسانه های کاربرمحوراز محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود

. سازمان امور مالیاتی مکلفاست ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات راتهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند.

سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شدهتوسط آنها را تهیه و در«تارنما» سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

ظ- به منظور تأمین قیر مورد نیاز کشور در سال 1400، درآمد حاصل از صادراتقیر، مشمول مالیات م یگردد.

تبصره 7

ه- به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان هایگسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو»بابت مشارکت در تامین سرمایه بانتخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارتنفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط.مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل«44» قانون اساسی را با بدهی آن ها به دولت بابت مالیات وسود سهام تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی از طریقگردش خزانه تهاتر کند.

تبصره 9

ز- در راستای تحقق ماده«78» الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت«2» و در جهت اجرای اصل« 30» قانون اساسی. آن دسته از موسسات و بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام «ره» به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند.

موظفند نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 110112واریز نمایند.

معادل درآمد واریزی از محل ردیف 530000-55 جدول شماره«9» این قانون. منظور توسعه عدالت آموزشی.نوسازی.مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاه های دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی«ره» در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

تبصره10

الف- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ 4 هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه

شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه «پرتفوی» هر یک

از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه بهحساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره «5» این قانون نزدخزان هداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرک تهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبولمالیاتی محسوب می شود.

تبصره 11

ط - مبلغ 598 میلیارد ریال از عوارض خروج از کشور موضوع

ماده «45» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 جهت

بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء «5» بند «ب» ماده«27» قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاباسلامی قرار می گیرد.

تبصره 12الف-

4 - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده «84» قانون مالیات های مستقیم درسال 1400 مبلغ 480 میلیون ریال تعیین می شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق ومزایا «مشمولین تبصره های «1» و «2» ماده «86» قانون مالیاتهای مستقیم وبا رعایت ماده «5» قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأتعلمی «آموزشی و پژوهشی» شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسساتآموزش عالی مصوب 1368« با اصلاحات و الحاقات بعدی» و کارانه به شرح زیر می باشد:

1-4- نسبت به مازاد 480 میلیون ریال تا 960 میلیون 10 درصد

2-4- نسبت به مازاد 960 میلیون ریال تا 440.1 میلیون ریال 15 درصد

3-4- نسبت به مازاد 400.1میلیون ریال تا 160.2میلیون ریال 20 درصد

4-4 -نسبت به مازاد 160.2 میلیون ریال تا 880.2میلیون ریال 25 درصد

5-4- نسبت به مازاد 880.2 میلیون ریال تا 840.3 میلیون ریال 30 درصد

6-4- نسبت به مازاد 840.3 میلیون ریال35 درصد

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده«57 » ومالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده« 101 » قانون مالیات های مستقیم سالانه بهمبلغ 360 میلیون ریال تعیین می شود.

م-

1 -به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 01.08.1398 اشخاص

حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 1400 حداقل یکی از حساب هایبانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین 1400سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. تمامی حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیشفرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.

2 -حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هرماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون،«حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در بند «3» خواهند بود. سازمان امور مالیاتیموظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور حسابفروش نیست، رسیدگی کند.

3 -کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوانفروش صاحب حساب تلقی می گردد.

4 -اعتبار مالیاتی موضوع بند «ب» ماده «5» قانون فوق الذکر صرف ااًدر صورتی به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می گیرد کهمبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.

14 تبصره

2-منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین قبل از سهمیه بندی در سال 1398مشمول عوارض و مالیات برارزش افزوده و سهم 5.14 درصد شرکتملی نفت ایران نمی شود.

3-عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوعماده«38» قانون مالیات برارزش افزوده و جداول پرداختی ها «مصارف» این

تبصره. پس از وصول.ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریزمی شود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.

15 تبصره

ج -شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هست های ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در

اجرای طرحهای تملک دارای یهای سرمای های، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد

پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آنرا پس از کسر هزین هها «شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش» به حساب خاصی نزد خزان هداری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیف های تملکدارای یهای سرمای های جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادنپرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقت نام ههای مبادله شده با سازمانبرنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکتمنظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

تبصره 17

و-به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده «29» قانون

برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت

میکنند، مکلفند تمامی حمای تها و کمکهای خود را به تفکیک شماره«کد» ملی فرد دریافت کننده حمایت، درسامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها وموسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره«کد»ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان بر مبنای اطلاعات مندرج در اینسامانه خواهد بود چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده«29» قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بنداستنکاف نمایند مشمول مجازات مندرج در بند«1» درجه«5» ماده«19» قانون مجازات اسلامی می گردند.شمول و برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از

معافیت های مالیاتی بند«ط» ماده«139» قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعاتآن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده وهمچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیزفراهم نماید.

تبصره 18و-

2- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت های سهام عام طرح «پروژه» ،

صندوق های سرمایه گذاری غیر مستقیم ویا صندوق های سرمایه گذاری اعم از

طرح «پروژه» ، زمین و ساختمان ، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل وانتقال معاف است.

تبصره 21

ص- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1400 است.

بخش دوم

قانون پایانه های فروشگاهی مصوب 1398.07.21

نکات مهم قانون پایانه های فروشگاهیتاریخ تصویب- 1398.07.21

تاریخ روزنامه رسمی- 1398.08.16

تاریخ لازم الاجرای قانونی - 1398.09.01تاریخ لازم الاجرای عملی- 1400.01.01

ماده 1-

ب ـ پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos« ، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت

رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکیبرخوردار باشد.

پ ـ سامانه مؤدیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی،کارپوشه ویژهای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام میشود. مؤدیان میتوانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانههای ابری یا هر وسیله دیگریکه حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائیثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان میباشد.

ث‌ - صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا

گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

ج‌ ـ اشخاص مشمول«مؤدیان» : کلیه صاحبان مشاغل «صنفی و غیرصنفی»و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند

. در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده2ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبتنام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند.

استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند .

تبصره ـ فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیتکسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به

پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سالبرای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

ماده3ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون« 01.01.1400» ، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریقسامانه مزبور فراهم کند.

تبصره2 ـ سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور« از 01.03.1400» در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتیبرای مؤدیان خواهد بود.

ماده4ـ اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی کهمؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده «9» ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.

ماده5 ـ فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است:

الف ـ صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می شود. در مورد مؤدیانی که مستقیم ااً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدورصورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود.

ب ـ در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد،صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی درسامانه مؤدیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود .

تبصره ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت 30 روز از تاریخ درج صورتحسابالکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحسابها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط میباشد .

پ ـ در پایان هر دوره «3» ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است

از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید «اعتبار مالیاتی» وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود. در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر ازمالیات خرید «اعتبار مالیاتی» وی باشد، مؤدی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید «اعتبار مالیاتی» وی باشد، سازمان موظف است بارعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مؤدی مسترد کند.

ت‌ ـ پس از اتمام مواعید مقرر در ماده «3» این قانون« از اول خرداد 1400» ، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

ث‌ ـ به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیاننبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانهمؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشندهبرای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.

ماده6 ـ جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از«3 » برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمانپرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.

جمع صورتحساب های الکترونیکیصادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از«3» برابر معافیت سالانه موضوع ماده «101» قانون مالیات های مستقیم باشد.صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط بهپرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلقنمی گیرد.

آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت «6» ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانعشکل گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

ماده7ـ صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرستمعاملات موضوع ماده «169» قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در اینمورد نخواهند داشت.

ماده 9ـ در صورتی که مؤدی، برخی از فعالیتها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور

صورتحسابهای خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان بهاطلاع وی برساند. در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانهمؤدیان ثبت یا اصلاح کند، صرفاً مشمول جریمه های موضوع ماده «22» این قانون خواهد شد.

در صورتی که مؤدی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهد. درصورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، سازمان می تواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دورههای مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مؤدی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده «22» این قانون خواهد بود.

ماده10ـ اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای

دستگاههای کارتخوان بانکی «POS» یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورداستفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.

ماده11ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدتیک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یادرگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت وشماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنشهای انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصلبه دستگاههای کارت خوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنشهایبانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری

اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنشهای بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هرحساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده «169 مکررL قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی بهصورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده14ـ اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت «10» روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

ماده16ـ مراجع ذیربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون،فرآیند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب وکار، کارت بازرگانی ومجوز فعالیت های اقتصادی را به گونه ای اصلاح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید،تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص،بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤدیان امکان پذیر نباشد.

تشخیص مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است

.ماده19ـ سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج درسامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور ،اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند .

تبصره2ـ مؤدیان می توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانهمؤدیان ارائه کنند.

سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید وفروش مؤدی عین ااً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ثبتسایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره واستهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می کند، میباشد.

ماده20ـ سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت «6» ماه از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.

ماده23ـ هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزاتمعیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر وزیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازاتاسلامی به غیر از حبس، محکوم می شود.

ماده25ـ پس از انقضای مواعد «مهلت ها» مذکور در ماده«3» این قانون ،صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بو د.

ماده26ـ سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان درخصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان،اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی وغیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام های موردنیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، ازخدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

ماده29ـ پس از انقضای مواعد مذکور در ماده«3» این قانون ،تبصره«2» ماده«169» قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره های «1، 2 و 3» ماده«15» و همچنین ماده«66» قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می شو د.

از سال 1400- گروه اول درآمد ابرازی سال 97 یا اخرین قطعی شده بیش از 55 میلیاردریالگروه دوم-درامدایرازی یا آخرین درآمدقطعی شده بین 18 تا 55 میلیاردریالگروه سوم -درآمدابرازی یا آخرین درآمد قطعی شده کمتراز 18 میلیاردریال

بخش سوم

احکام مالیاتی آخرین سال برنامه ششم توسعه اجتماعی- اقتصادی

1396-1400

احکام مالیاتی آخرین سال برنامه پنج ساله توسعه اجتماعی - اقتصادی ششم

ماده 7-

چ - وجوه هزین ههایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیزفضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش وجوانان پرداختم یشود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزین ههای قابل قبول مالیاتی تلقی م یگردد.

ماده 33

ر- مراحل بست هبندی ،انجماد، پاک کردن، درج هبندی، پوست گیری مانند شال یکوبی و خشککردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود . خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.

ماده 52 -

بند ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند «12» ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

ماده 63

ج- هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز

فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانه ها، سالنهای ورزشیوابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ریزی وتوسعه استان انجام می شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشوربه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 65- در دوره ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برایاحداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی،پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاه ها و مراکز آموزشعالی و پژوهشی هزینه نمایند اینهزینه هابهعنوان هزینه های قابلقبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 88- باستناد ماده «56» قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران :

ذ - 100 درصد حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم ازمستمر و غیرمستمر شاهد ، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معافمی باشند.

ز- فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50 درصد و بالاتر به استثنای تسهیلاتخودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت برخورداند.امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزندان شهیدنمی شود.

بخش چهارم

قانون اصلاح ماده« 54» مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

قابل اجرا از 22 دی ماه 1399

ماده 54 مکرر ـ هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای «100» هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره«7» ماده «169مکرر» این قانون، در هر سال

مالیاتی در مجموع بیش از« 120» روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره «11» ماده « 53» این قانون ،ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود:

سال اول ـ معادل «6» برابر مالیات متعلقهسال دوم ـ معادل «12» برابر مالیات متعلقهسال سوم به بعد ـ معادل «18» برابر مالیات متعلقه واحدهای نوساز پس از« 12» ماه و در طرح«پروژه » های انبوه سازی پس از« 18» ماه از زمان صدورگواهی اتمام عملیات ساختمانی موضوع ماده«100» قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکماه قبل از اتماممهلت های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.

ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده «29» قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، که دارای بیش از «5» خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می شود.

تبصره«8» ماده «169 مکرر» الحاقی

1ـ وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر «3» ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهرهبرداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده «29» قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.

مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورایعالی امنیت ملی انجام میشود.

اصلاحی تبصره«8» ماده «169 مکرر»

2ـ سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را «یک» واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان» حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند«1» این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار ،تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور میتواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.

اقامتگا ه های موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده «54 مکرر» این قانون نمی شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف استآیین نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

نظرسنجی

کدام یک از کاندیداهای زیر در انتخابات ریاست جمهوری رای می آورند؟

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان