دانلود تصویب نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دولت + جزئیات

در این خبر به توضیحاتی درباره تصویب نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دولت، پرداخته شده است.

دانلود تصویب نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دولت + جزئیات
صفحه اقتصاد -

تصویب نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دولت (تصویب‌نامه شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰هـ مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۳ هیئت وزیران)

دانلود فایل pdf ابلاغی مصوبه

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و جزءهای (۱) (۲) و (۳) بند (الف) و بند (ب) تبصره (۱۵) و بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:

افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دولت

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان شصت و هشت هزار و هفتصد و شصت و شش (۶۸٬۷۶۶) ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۳ به میزان چهار هزار و هشتصد و بیست و نه (۴,۸۲۹) ریال تعیین می‌شودتبصره حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۳ بر اساس ضریب ریالی چهار هزار و پانصد و پنجاه و سه (۴،۵۵۳) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۸ ت ۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۸ محاسبه و پرداخت می‌شود.

۳- افزایش ضریب حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان انرژی اتمی ایران سازمانهای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳ میزان بیست درصد (۲۰) نسبت به سال ۱۴۰۲ تعیین می‌شود.تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳ – الزامی است.

۴- رشد حقوق مزایا و فوق العادههای کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند با رعایت ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

۵- در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به میزان بیست درصد (۲۰) افزایش یافته و برای شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری معادل سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد (۳۵،۵۸۹،۶۰۰) ریال و برای شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ به میزان نوزده میلیون و دویست و چهل و یک هزار و دویست و هشتاد (۱۹،۲۴۱،۲۸۰) ریال تعیین می‌شود.

تبصره ۱- مبلغ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ به علاوه فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده نباید از سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد (۳۵،۵۸۹،۶۰۰) ریال کمتر شود در صورت نرسیدن حداقل حقوق افراد موصوف با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (۶) قانون یادشده به مبلغ مذکور ما به التفاوت آن تا مبلغ سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد ( ۳۵،۵۸۹,۶۰۰) ریال به کف تعیین شده اضافه خواهد شد.

تبصره ۲- مبنای محاسبه تمامی اقلام پرداختی که در قوانین و مقررات مربوط از عبارت «حداقل حقوق» استفاده شده است نظیر فوق العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبلغ سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد (۳۵،۵۸۹،۶۰۰) ریال است.

تبصره ۳- در هر صورت رعایت حداقل مبلغ حکم کارگزینی و قرارداد موضوع بند (۸) این تصویب نامه در خصوص مشمولان این بند الزامی است.

۶- در اجرای ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای ،اجرایی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان بیست درصد (۲۰) افزایش می‌یابد.

تبصره – رعایت حداقل مبلغ حکم حقوق موضوع بند (۹) این تصویب نامه در خصوص مشمولان این بند الزامی است.

۷- در اجرای جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به ترتیب (۲۹۰۰) و (۱۷۸۰) و برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت — مصوب ۱۴۰۰ به ترتیب به میزان چهارده میلیون و چهار هزار و صد (۱۴،۰۰۴،۱۰۰) ریال و هشت میلیون و پانصد و نود و پنج هزار و ششصد و بیست (۸،۵۹۵۶۲۰) ریال تعیین می‌گردد.

تبصره- برای کارکنان دارای فرزند سوم و بیشتر تحت تکفل امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به ترتیب (۳۷۷۰) و (۲۳۱۴) و برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – مصوب ۱۴۰۰ به ترتیب به میزان هجده میلیون و دویست و پنج هزار و سیصد و سی (۱۸،۲۰۵،۳۳۰) ریال و یازده میلیون و صد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و شش (۱۱،۱۷۴،۳۰۶) ریال تعیین می‌گردد.

۸- در اجرای جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پس از اعمال افزایشهای موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به نسبت مدت کار کرد با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری – مصوب – ۱۴۰۱ نباید از مبلغ صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه افراد موصوف به رقم مذکور مابه التفاوت آن تا مبلغ صد میلیون ( ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با عنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در احکام درج می‌شود این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین، مجدداً محاسبه می‌شود.تبصره- مبلغ ریالی تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۳/۲۱ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

۹- حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی با اعمال مبلغ موضوع جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و متناسب با سنوات خدمت قابل قبول به مأخذ (۳۰) سال از نود میلیون (۹۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

۱۰- در اجرای بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی در تمامی مناطق کشور، به میزان هفتصد میلیون (۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

تبصره ۱- کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً اعضای هیأت علمی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.

تبصره ۲- افزایش سقف دریافتی موضوع این حکم با درخواست بالاترین مقام دستگاه و با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) بلامانع است دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پیشنهادات موضوع این تبصره را صرفاً برای مشاغل اختصاصی خود و با توجه به شرایط و عواملی نظیر حساسیت شغل سطح فراوانی تخصص مورد نیاز برای انجام وظایف شغل (در بازارهای داخلی و بین‌المللی) و شرایط خاص محل خدمت، با ارائه مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبار مورد نیاز در اجرای بند (ج) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شورای حقوق و دستمزد ارسال نمایند.

تبصره ۳- معوقات مربوط به سال ۱۴۰۲ در سال جاری با رعایت سقف حقوق موضوع بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، قابل پرداخت است. به‌منظور فراهم شدن امکان محاسبه سقف خالص پرداختی مأمورانی که مبلغ حکم کارگزینی آنها توسط دستگاه مبدأ پرداخت می‌شود، ذی‌حساب و یا مدیر امور مالی دستگاه مبدأ موظف است گزارش پرداختی حکم کارگزینی آنها را به دستگاه مقصد اعلام نماید. خالص پرداختی متوسط ماهانه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر که مدت خدمت آنها در سال جاری کمتر از یکسال است (نظیر کارمندان جدیدالاستخدام، استفاده کنندگان از مرخصی بدون حقوق، افرادی که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به صورت نیمه وقت خدمت می‌نمایند و یا ساعت کاری خود را تقلیل می‌دهند)، به نسبت مدت کارکرد محاسبه می‌شود.

۱۱- در اجرای جزء (۲-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مستمری والدین شهدا معادل صد و پنجاه میلیون (۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

محمد مخبر- معاون اول رئیس جمهور

خلاصه اقلام مصوبه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۳

افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان
آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

  • علی

    جناب رئیسی رئیس جمهور و مسئولین نظام و نمایندگان مجلس یه سئوال ،،آیا مردم ایران برای حاکمیت اهمیت دارد،منظورم اقلیت نیست ،،منظورم از کل کشور هستش،،آیا در سال جدید بین مردم در اقصی نقاط تهران و کشور رفتید ،،آیا به حاشیه شهرها سر زدید ،،با قاطعیت میگم مردم هیچ ارزشی ندارند و شما مسئولین بفکر خودتون و کشورهای عربی هستید،،چرا در حق بازنشستگان تمام صندوق ها و کارگران و کارمندان و ....اجحاف میکنید،،اگر مسئولین یکبار باحقوق همین اقشار مظلوم برای یکماه زندگی کنید به معنای واقعی مردم رو درک میکنید،،،آقای مسئول نظام سال جدید همراهش بدتر از سال قبل تورم بالای ۵۰ درصد و گرانی هایی تشدید شده بالاتر از تورم ،،حالا مسئولان و حاکمیت با کلی منت ۲۰ درصد که چندر غاز میشه رو زیاد کرده و اگر یه بازنشسته با کلی بگیر و ببند حقوق با ۴ نفر از فروردین سال ۱۴۰۳ مبلغ بین یهترین حالت ۱۵ تا ۲۰ میلیون بگیره و این بازنشسته مستاجر هم هست ،،حالا آقای رئیسی برای اجاره یه آپارتمان ۵۰ متری در محدوده شرق و جنوب شرقی شهر تهران باید حداقل ۵۰۰ میلیون همین فروردین پول رهن بده ،اگر نداشته باشه به همون مقدار اجاره میگیرند ،نمونه خودم ،الان ۱۰۰ ودیعه دارم بهم خونه اجاره ایی نمیدند ،،اگر هم پیدا شود باید حداقل ۱۲ الی ۱۳ میلیون اجاره بدم ،،خوراک و پوشاک و درمان و دارو و تحصیل و ازدواج و کارهای غیر مترقبه،،احیانا خرابی گرمایش و سرمایش و وسایل خونه ،،تفریح و مسافرت و...‌رو هم حساب نکنید،،،اگر انصاف و وجدان داری بگو این بازنشسته با تصمیمات غلط شماها با این مشکلات اقتصادی و معیشتی و.‌‌چکار باید بکند،،آقای رئیسی امثال این مردم زیر خط فقر دست و پا می زنند و درد و رنج و مشقت کمر شان رو خورد کرده ،،اگر همه این شاخص ها رو ببینیم حداقل باید ماهی ۵۰ میلیون حقوق بگیره ،،حداقل ،،مردم هرساله گرفتار تر از سال قبل و طوری کردید که مهربانی و مرام و دستگیری در کشور مرده ،،همسایه از همسایه بی خبر ،،و باید برای این کشور خون گریست.

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان